Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ


Με τον Χριστό κανείς τους δεν είναι…
Ο φθόνος προς τους Ζηλωτές κρίμα βαρύ στις πλάτες της κακοδοξίας του Ραβίνου και προδότη της Ελλάδος .... Βαρθολομαίο που πλάνεψε όλα τα έθνη· και τα έθνη προσκύνησαν αυτόν.
Που το Θεό του προφήτη Ηλία καταδικάζει αιρετικό και πλανεμένο... γιατί θέλει Έλλην να παραμένει...
... και πως Θεός των Ανθρώπων είναι των εβραίων παιδεραστών ομοφυλόφιλων και κανιβάλων.... που ο Μεσσίας τους δεν ήρθε ακόμα.

Αν η βασιλεία των ουρανών δεν είναι ίδια εδώ κάτω στην γη.
είναι γιατί οι ιερείς της Θείας Χάριτος του Θεού,
πρόδωσαν το σκήπτρο της βασιλείας Του και γίνανε δημόσιοι υπάλληλοι στον Καίσαρά τους.
***


Ό,τι μισεί ο Κύριος το βρήκα μέσα στους χρυσούς ναούς σας.
Αυτός ξιπόλητος ήρθε και γυμνός έφυγε και εις τον αιώνα γυμνός ως η Τάξης Του παραμένει Μελχισεδέκ…
χαρίζοντας μας εμάς ότι πιο πολύτιμο είχε ο Θεός,
τον Ιερό το Λόγο Του
αυτόν που σε ξυπνά από τον άδη,
αυτόν που ζωγραφίζουν αυτά τα 24 γράμματα και σε φωτίζουν με το Πνεύμα το Άγιο, το ξένο από της γης τα ρήματα.
Νερό που ξεδιψά το επιθυμητικόν,
Φως που ξεδιψά το νοητόν,
Φωτιά που αγαπά το αγαθόν,
Πνεύμα Καλόν ενσαρκωμένο σε άνθρωπο από Θεό....
ύδωρ ζωής της Αποκάλυψης, τα 4 ζώα του Αγαθού και του Καλού.
Τα 24 γράμματα της αλφαβήτας, οι 24 πρεσβύτεροι που ζωγραφίζουν τα γράμματα και φωτίζουν τον Άνθρωπο...
***

Και άγγελος Κυρίου να έρθει αδέλφια μου και να σας πει :
εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός .
εσείς μην τον πιστέψετε,
εντός ημών η Βασιλεία των ουρανών.

Και όπως μας λέγει ο Θεός μας στον Λόγο Του στην δε επιστολή προς Τιμόθεο= προς Αυτόν που τιμά τον Θεό :

Συμβουλαὶ πρὸς τὸν Τιμόθεον
10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ,
11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! Καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος.
12 Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται·
13 πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
14 Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες,
15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
6 Πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,
17 ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.
***

τι είναι αλήθεια ;
τί είναι πλάνη;
γνώσθε την Αλήθεια, και σώστε το γένος του ανθρώπου.....
από τον έθνος του σκότους και του Πνευματικού θανάτου, της εκκλησίας των πατέρων του σατανά.
και αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν... ως ο Χριστός τους αλλήλους μας.
αμήν!
μελετάτε τας γραφάς... και μετα-νοήτε !
και πάντων όλων να έχετε την Αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της Τελειότητας.
και ανακαινίσατε το είναι του Ναού σας σε ζωντανό Ναό ζώντος Θεού... ντυθείτε την Ανθρωπιά.


Ιωάννης