Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ: Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ


Το παρακάτω κείμενο είναι απόσπασμα της προφητείας του Αγίου Αγαθαγγέλου, ο οποίος αιώνες πριν είδε την κάθοδο των Ρώσων στην Ταυρική (Κριμαία). Το παρόν κείμενο είναι η συνέχεια, όπως αναγράφει ο Αγαθάγγελος, της πορείας της Ρωσίας μετά την Ταυρική (Κριμαία), δεν αναγράφουμε στο παρόν άρθρο ολόκληρη η συνέχεια μέχρι το τέλος των όσων είδε ο Άγιός μας.
****
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

«Ήκουσα φωνής ερχομένης από της Άρκτου, λεγούσης ούτω· Ρωσία, ξύπνησον γουν εκ του ύπνου·προς σε ο λόγος του Αγγέλου του Κυρίου, και εν τω πρωί του ηλίου εμπλησθήσεται ελαίου καθαρού η λαμπάς σου, και πριν ο ήλιος εν τω ανατολικώ ζωδίω φανή, συ μεν εμφανής¹ έση· ω φίλη, ιδού τα αριστοπολεμικά σου² όργανα πληρούσι τον αιθέρα μελωδίας· οι πολεμισταί και οι ήρωές σου ψάλλουσι σχεδόν τα νικητήρια, προσκαλούντές σε αναμορφώσαι την πλακούν³ εξ αλφίτου αμιάντου, συν τη του Χριστού ειλικρινεί σφραγίδι, ός μία των ημερών ερρύσατό σε από του σκότους της ειδωλολατρείας· δράξον τα όπλα ταχέως, ω αδελφή μου, πορεύθητι, συνηγόρησον την εξ αυτού αιώνιον αλήθειαν· εις σε γαρ ετηρείτο4 το σημείον της τοσαύτης φωταυγούς δόξης.

Αλλ’ άκουσον, φίλη αδελφή· εκ των Αγαρηνών εις την εβδόμην εκατοντάδα έση ενοχλουμένη, και απαρίθμει σχεδόν προς τον τεσσαρακοστόν, και όψει ότι έση τροπαιούχος και καταβαλείς αυτόν, επί τε τη χερσονήσω έξεις την νίκην, και διαβάς την Έλω5  καταθραύσεις την Ταυρικήν και τα πέριξ και τα Μαιωτικά μέρη των Σκυθών, ει και από των κτημάτων σου χαράν ουχ έξεις· η δευτέρα σου γυνή το του Σαρματικού σκήπτρον δωρήσει τω Σάξω· ο τριτάκις στεφθείς βασιλεύς εξόριστος απελεύσεται, αλλά μετά ταύτα δυνάστης φαίνεται της Αουστρίας· ω ηγαπημένη πόλις, παρθένε αγνή, βλέπω  σε αποπεπαρθενευμένην· η Λεχία συντρίβει το εαυτής κέρας· κατησχυμένος ο Αλέκτωρ φρίττει από του θυμού· ο μείζων Επίσκοπος, ο σκολιός αντίζηλος, αίσθεται της πτώσεως αυτών6· εξόριστος και αιχμάλωτος ο δυστυχής γηραλέος, κατανοήσει το βάρος της Ρωθενικής γυναικός και το Σαρματικόν γένος συνεννοήσει την εξ αυτής κραταιότητα· παύει εκ της βασιλίδος γυναικός το βασίλειον αποτόμως εν τω τεσσαρακοστώ έτει· άκακον νήπιον, βρέφος δυστυχές, μετά των τοκέων αυτού εκπίπτον του θρόνου, εξόριστον ομού γίνεται, ότι τρίτη γυνή νεανίς βασιλεύσει.


Ο Θεός προκαταγγέλλει μοι· Βάνδαλοι ασύνετοι, ναι, ναι, εξηπατημένους υμάς όψομαι· και ο αλέκτωρ ου κράξει εν τη ειθισμένη ώρα· οι Ρωθενικοί λεγεώνες μάλλον του προτέρου συστήματος φανήσονται ελθείν του βαλείν τέλος εν ορίοις ετέρου εν τω Γερμανικώ κέντρω· αλλ΄εν τοσούτω ανεγερτήτως η συμμετάθεσις μόνη τη παραινέσει τοις εχθροίς δουλεύσει· ο πλεονέκτης βασιλεύς φοβείται την του ετέρου δόξαν, και νουνεχώς κρατεί τας τάξεις, διαμένων ακίνητος· όμως μετά τον τρίτον7 αναλαμβάνει τους χαλινούς, ρώμη ισχυροτέρα της του προτέρου βεβαιούμενος· ο νέος βασιλεύς τη Ρωθενική αταραξία ποιεί νέαν καταδρομήν· ω οίαι οδύναι της τεκούσης! Ω χαλεπαί συμφοραί, ας , τάλαινα Αουστρία, δυστυχώς ανέξεις!

Ο ανήμερος βασιλεύς ζητεί τρόπον αποθανατίσει το όνομα αυτού, ίνα μη η μνήμη αυτού απολεσθή. Ανοίγει τοις Γάλλοις την ατραπόν, και αποδημήσαι προς τα του Ρήνου μέρη αυτούς παροτρύνει.
Ο υπέρτατος ηγεμών των συνημμένων επαρχιών οφθήσεται εν καταστροφή, και ουδεμίαν τελείαν εξουσίαν υπ΄εκείνων έξειν δυνήσεται· αποκαλύπτουσιν οι πονηροί Γάλλοι την σφραγίδα, και εν τη μετά ταύτα μεταμορφώσει αι συνημμέναι πολιτείαι παροτρύνονται8, και εν μισθώ κερδαίνουσιν.

Ήδη, αδερφή μου προσφιλής, βλέπω σε προσκεκλημένη πανδήμως· δοξάζεται η βασίλειος νεανίς, και επιφανεστάταις συνθήκαις τοις Γάλλοις φιλιούται, και των ενοχλημένων διοικήσεων αληθής μήτηρ γίνεται· τούτο εν τω ηλιακώ αριθμώ της χρυσής δωδεκάδος ο χρόνος προγράφει αυτό τε σαφηνίζει, και έκδηλον ποιείται.

Ευδαιμονούσαν σε βλέπω, αλλά συμφέρει σοι επιτρέψαι τω διαδόχω το υπερμέγα βασίλειον εν τάχει· ω ιερά νεανίς, το απωσθέν βρέφος στραφήσεται εις τον θρόνον, ειρηνικόν και ένδοξον τούτο είναι βλέπω.


¹άλλη γραφή: εκμανής.
²άλλη γραφή: αστροπελέκια.
³άλλη γραφή: τον πλανήτην.
4άλλη γραφή: εφυλάττετο.
5πιθανώς αφορά την Μαιώτιδα λίμνην.
6άλλη γραφή: αυτού.
7άλλη γραφή: πεντηκοστόν.
8άλλη γραφή: παροτρύνουσιν, ή παροτρύνονται εν μισθώ κερδαίνειν.ΠΗΓΗ: Ο ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ, ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΊΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΒΑΣ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ