Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων¹


Κείμενον²

" «Και κρατήσει επί την Επτάλοφον το ξανθόν γένος έξ ή πέντε και φυτευθύσονται εν αυτή λάχανα, και φάγονται εξ αυτών πολλοί εις εκδίκησιν των αγίων· κρατήσουσι δε επί την Ανατολήν προνοηταί τρείς ... και μετά τούτους εγερθήσεται αυτόνομος και μετά τούτον έτερος λύκος αγριώδης... και ταραχθήσονται και τα καθήμενα έθνη, άτινα εισίν επί τα βόρεια μέρη, κινήσουσι μετά μεγάλης βίας και δριμύτητος θυμού, και χωρισθήσονται εις τέσσαρας αρχάς, και η μεν πρώτη χειμάσει εις Έφεσον, η δε δευτέρα εις Μελάγια, η τρίτη εν Ακροκάμπω ήγουν εις την Πέργαμον και η τέταρτη εις Βιθυνίαν... τότε ταραχθήσονται τα έθνη καθήμενα επί νότου γωνίας, και εγερθήσεται ο Μέγας Φίλιππος μετά γλωσσών δέκα οκτώ και συναχθήσονται εν τη Επταλόφω και συγκροτήσουσι πόλεμον, οίος ου γέγονε πώποτε· και δρομούσιν εις τας εμβολάς και τας ρύμας της Επταλόφου και ο φόνος των ανθρώπων ως ποταμός κινήσει, και θολωθήσεται η θάλασσα εκ του αίματος έως τα βάθη της Αβύσσου.
Τότε βους βοήσει και ξηρόλοφος θρηνήσει και τότε σταθώσιν οι ίπποι³ και φωνή εξ ουρανού κράξει, στώμεν, στώμεν, ειρήνη υμίν· αρκεί η εκδίκησις επί τους απειθείς και ανηκόους· και απέλθετε επί τα δεξιά τα μέρη της Επταλόφου και εκεί ευρήσετε άνθρωπον επί δύο κίονας ιστάμενον εν κατηφεία πολλή ( έσται λαμπρός το είδος, δίκαιος, ελεήμων, φορών πενιχρά, τη όψει αυστηρός και τη γνώμη πραϋς)· έχοντα επί τον δεξιόν αυτού πόδα καλάμου ήλον και φωνή υπό του αγγέλου κηρυχθήσεται, στήσατε αυτόν βασιλέα, και δώσουσι αυτώ εις την δεξιάν χείρα ρομφαίαν λέγοντες αυτώ· ανδρίζου Ιωάννη* και ίσχυε και νίκα τους εχθρούς σου· και επάρας την ρομφαίαν παρά του αγγέλου πατάξει τους Ισμαηλίτας, Αιθίοπας** και πάσαν γενεάν άπιστον.
Τους δε Ισμαηλίτας μερίσει εις τρία μέρη· και την μεν πρώτην εν ρομφαία, την δε δευτέραν βαπτίσει, και την τρίτην καταδουλώσεται εν τη Ανατολή· και εν τω υποστρέφεσθαι αυτόν, ανοιχθήσονται οι θησαυροί της γης και πάντες πλουτήσουσι και ουδείς εξ αυτών πένης, και η γη δώσει τον καρπόν αυτής εκατονταπλασίονα· τα δε όπλα τα πολεμικά γενήσονται εις άροτρα και δρέπανα· και βασιλεύσει έτη τριάκοντα πέντε*** [και μετά την τελευτήν αυτού έτη δώδεκα· και ούτος προείπε τον θάνατον αυτού και ούτος πορεύσεται εις Ιεροσόλυμα και παραδώσει την βασιλείαν αυτού τω Θεώ****».

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Επιγραφή εις τον τάφον του Μ. Κων/ντίνου


Το κείμενον
(…)
«Τη πρώτη της Ινδίκτου, η Βασιλεία του Ισμαήλ ο καλούμενος Μωάμεθ, μέλλει δια να τροπώσει γένος των Παλαιολόγων, την Επτάλοφον κρατήσει, έσωθεν βασιλεύσει, έθνη πάμπολλα κατάρξει, και τας νήσους ερημώσει μέχρι του Ευξείνου Πόντου. Ιστρογείτονας πορθήσει τη ογδόη της Ινδίκτου, Πελοπόνησσον κατάρξει, τη ενάτη της Ινδίκτου, εις τα βόρεια τα μέρη μέλλει δια να στρατεύσει· τη δεκάτη της Ινδίκτου τους Δαλμάτας τροπώσει, πάλιν επιστρέψει έτι χρόνον, τοις Δαλμάταις πόλεμον εγείρει μέγαν μερικόν τε συντριβήναι. Και τα πλήθη και τα φύλα συνοδή των Εσπερίων δια θαλάσσης και ξηράς τον πόλεμον συνάψουν, και τον Ισμαήλ τροπώσουν. Το απόγονον αυτού βασιλεύσει έλλατον μικρόν ολίγον. Το δε ξανθόν γένος άμα μετά των πρακτόρων όλον Ισμαήλ τροπώσουν, την Επτάλοφον επάρουν μετά των προνομίων. Τότε πόλεμον εγείρουν έμφυλον ηγριωμένον, μέχρι της πεμπταίας ώρας. Και φωνή βοήσει τρίτον, στήτε στήτε μετά φόβου σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον, τούτον έξετε Δεσπότην, φίλος γαρ εμού υπάρχει· και αυτόν παραλαβόντες, θέλημα εμόν πληρούτε».

[ Ίνδικτος – εκ του Indicto- κύκλος 15 ετών. Η αρχή της Ινδικτίωνος δεν είναι γνωστή. Την χρήσιν αυτών εγενίκευσεν ο μέγας Κων/νος. Πρώτον έτος Ινδικτιώνων είναι το 312. Το έτος Ινδικτιώνος άρχεται από την 1η Σεπτεμβρίου του προηγουμένου έτους. (Εγ. Λ. Ελευθ. Τόμος 6ος, σελ. 731). Επτάλοφος ονομάζεται η Κων/πολις όχι μόνον εις τας προφητείας, αλλά και εις άλλα κείμενα ιστορικά πολύ προ της Αλώσεως].

*Δυστυχώς δεν σώζεται το σκέπασμα του τάφου του Μ. Κων/ντίνου επί του οποίου εγράφη η περίφημος επιγραφή.
(…) Την προφητείαν ταύτην μετά της ερμηνείας του Σχολαρίου αναφέρει και ο Λέων Αλλάτιος (1586- 1669) εις την διατριβήν του «Περί Γεωργίων» σ. 404. Ο Αλλάτιος λέγει ότι η προφητεία αύτη ευρίσκεται εις την Βατικανήν βιβλιοθήκην (Scoriali regia VII Ji), εις την Βαυαρικήν Βιβλιοθήκην (χειρ. 193) και εις την Βιβλιοθήκην Αντωνίου Αυγουστίνου (χειρ. 140) (βλπ Ελλ. Πατρ. Τομ. 160 σ 769 εις τα λατινικά σχόλια. (…)

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Στην Ξύλινη Γνώση


Ο Πάπας είναι αποστάτης της αγάπης του Ιησού Χριστού.
Διδάσκει πως ο σατανάς είναι Θεός... και μπορεί να εξουσιάσει την ύλη (μαύρες μαγείες κλπ). Γνωρίζει ότι ο σατανάς είναι κτίσμα σε ιδέες και γνώσεις, που δια της διδασκαλίας χτίζονται ως «υπάρχειν του λογίου= δαιμόνιον» στον άνθρωπο .

Και έτσι ο άνθρωπος από ΝΑΟΣ ουσίας αγάπης δημιουργού Θεού υιός, μεταμορφώνεται σε θνητό νεκρό από την φύση = ναός του Σολομώντα των εμπόρων, αντικείμενο προς τα συμφέροντα των βασιλέων του ως αυτεπάγγελτος σκλάβος.

Ο Νόμος Των διδασκάλων Αυτής της γνώσης, είναι οι πεφωτισμένοι της γης... οι πλουτοκράτορες, είναι αυτοί που στο όνομα του Ιησού Χριστού παραδέχονται την αγάπη Του, μα τον αγαπάνε γιατί χάρη στην αγάπη Του... σας σταυρώνουν στην ξύλινη γνώση τους. Αυτοί... που τότε Σταυρώσανε και Αυτόν.

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

ΕΑΛΩ Η ΕΛΛΑΣΤο Αγιο Ορος υπαγεται σε Πατριαρχη Οικουμενιστη, με τουρκικη υπηκοοτητα.... ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΜΠΗΚΑΝ ΠΑΝΤΟΥ ΠΙΑ !

Οι ελληνες Ιεραρχες ορκιζουν προδοτες.... ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ !

Οι προδοτες ξεπουλουν την Ελλαδα μας και οι Ελληνες πεινανε.... ΕΝΩ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΑΛΛΟΣ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ !

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Πότε είπε ο Χριστός...


Πότε ο Ιησούς Χριστός είπε : οι πατέρες “μας”, οι γραφές “μας”, ο Αβραάμ “μας”, ο εβραϊσμός “μας” ..... στους ραβίνους;

Φωνάζουν οι διδάσκαλοι : “Προσέξτε ο αντίχριστος θα έρθει !”...... και σας οδηγούν με ευσέβεια και “ορθόδοξη” κατάνυξη... στο σύνταγμα του αντίχριστου στο τώρα σας, τυφλοί να προσκυνάτε !

Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης ;

Τι να προσκυνάς το πρόσωπο του Αντίχριστου, και ποια η διαφορά αν είσαι χριστιανός και προσκυνάς τους νόμους του αντίχριστου ... και ποια η διαφορά με αυτούς που πιστεύουν πως “θα” έρθει... ενώ σήμερα ο Λαός περιμένει τις τράπεζες να σώσουν την Ελλάδα και τους έλληνες;

Χριστούγεννα για να γεννηθούν...


Χριστούγεννα για να γεννηθούν στην καρδιά σου έλληνα, γίνε Έλληνας !

Γίνε η ολύμπια φλόγα στο πνεύμα!
Γίνε αγάπη, γίνε Χριστός.
Ώστε ανάσταση να δει ο κάθε τυφλός.

***

Σπερματοζωάριο και ωάριο, και η αγάπη.
Πατρότητα και μητρότητα και η αγάπη.
Μπορείς να βγάλεις ένα από αυτά μέσα από την καρδιά σου άνθρωπε;

Οι άνθρωποι διδάσκουν : από το τίποτα ερχόμαστε και στο τίποτα θα πάμε,
οπότε ότι φάμε και ότι πιούμε... και όσο καλά να περάσουμε.

… Μα μέσα από το τίποτα όταν εσύ υπάρχεις στο τώρα σου, τότε τα πάντα μπορούν να υπάρχουν, εκτός από το “τίποτα” !

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΙΘΟΣ

Η Ορθή Εκκλησία και τα Δικαιώματα των Ελλήνων

Σώμα Χριστού ο Λαός της εκκλησίας.
Πνεύμα Χριστού οι ιεράρχες της εκκλησίας.
Η εκκλησία είναι διορισμένη και υπεύθυνη για την δωρεάν παιδεία του Λαού !
Η εκκλησία είναι η ένωση των πολλών προσώπων του Λαού στο Ένα της Αγάπης του Θεού το Πνεύμα.
Η εκκλησία είναι Αγία Βασιλεύουσα ουρανού στην γη, και πολίτευμα της, η Πατρική Αγάπη του Θεού.
Η εκκλησία είναι φάρος αγάπης , ανάστασης και αιωνίου ζωής .
Η εκκλησία είναι οι Έλληνες αδελφωμένοι... με ιερείς διακόνους του λαού τους και γέροντες που διδάσκουν την ανάσταση και την ανθρωπιά του Ιησού Χριστού.

Η εκκλησία μπορεί:
Να δώσει ασυλία από το κράτος του σατανά στον Λαό της.
Να δώσει γη στους ακτήμονες .
Να απαλλάξει τον Λαό της από τους παράνομους φόρους των ξένων εθνών.
Να μοιράσει τον ορυκτό πλούτο στην Ελλάδα,
… και μέσα από αυτήν την τέφρα της, να ξανά αναστήσει την Ελλάδα !

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΩΘΕΙΤΕ


Λέει ο Χριστός:
Με ονομάζετε ΛΟΓΟ ... μα τον ΛΟΓΟ μου του Αγίου ευαγγελίου της Αγίας διαθήκης του Πατέρα μου δεν τον πράξατε ποτέ... με ονομάζετε αγάπη, και εσείς με αγάπη διαολοστέλνεστε ο αδελφός με τον αδελφό.

Με ονομάζετε μεσσία σας... και όμως προσεύχεστε για να σας σώσω.... λες και δεν το έκανα ποτέ !

Με ονομάζετε βασίλισσα σας = εκκλησία = μητέρα παναγία ... και της εκκλησίας μου το σώμα και το άγιο μου αίμα.... τα κάνατε μητέρα και πατέρα του πνεύματος του σατανά θεού σας... λες και τον σατανά σας δεν τον νίκησα ποτέ.

Με φωνάζετε βασιλιά = λαός= χριστός = Ελλάδα ... και προς τον θάνατο και την σκλαβιά φωτίζετε για φως αντί του φωτός μου !

Με φωνάζετε ανάσταση.... και όμως τον θάνατο της αγάπης υπηρετείτε.
Ονομάζεστε Ελλάδα... και τους εχθρούς της ειρήνης σας προσκυνάτε και την Ολύμπια φλόγα των ουρανών για το χρήμα την ποδοπατάτε !

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Πενθώ...

η αγάπη σου ελλάδα μου...
στο φως των πατέρων των ουρανών...
η αδικία και το αίμα, η διχόνοια,
το ψέμα για αλήθεια, και το μίσος ο αδελφός στον αδελφό για αγάπη ... για φως σου πηγάζεις

ντροπή σου ! και αίσχος !

το ιερό το λάδι σου έλληνα, το γνωρίζω.
πηγάζει από τα ιερά λείψανα αγίων και ανδρειωμένων... που πέθαναν Αδελφωμένοι με την ιερή προσευχή στα χείλη τους: ΧΑΙΡΕ!  Ω, ΧΑΙΡΕ ΛΕΥΘΕΡΙΑ !

Διδαχές (β' μέρος)


Ακούστε Πατέρες και μητέρες, τέκνα και θυγατέρες, διδάσκαλοι ευσεβείς βασιλείς και πένητες... της Αγάπης του Θεού των ανθρώπων την σοφία.
Και ούτως ποιήσατε, ίνα σωθείτε .

Θεό και αν λατρεύετε και τον αδελφό σας πεινασμένο βλέπετε ... χώμα προσκυνάτε, κενόν αέρα λατρεύετε .
Διότι εν έργων είναι η Τιμή προς τον Θεό, και εν Λόγω η δόξα της ευλογίας Αυτού.

Όταν την ατιμία έχεις στην καρδιά, ψεύδος και την πορνεία... ποτέ μην αναφέρεις το Όνομα του Θεού... διότι η δόξα σου προς τον Θεό, στην άτιμη την καρδιά σου πηγαίνει, και όχι προς τον Θεό. Διότι ο Θεός σου είναι ο Βαραββάς, και όχι ο Χριστός.

Ο λαός αν δεν ξυπνήσει...


Εμείς ορίζουμε αν οι ιερείς μας είναι άξιοι η μη άξιοι... και βεβαίως εμείς οι ορθόδοξοι ως λαϊκοί είμαστε λόγος λαού θεός ανθρώπου.

Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Να σώσουμε την ψυχή μας πρώτα, και για όλα τα άλλα… ο Κύριος έρχεται !

Δυαδικότητα ενεργεί για το άγιο φως της αγάπης,
και η αγάπη όπου οικεί εκεί και ο Πατέρας του ανθρώπου. Η Αγία Τριάς στο εντός της ψυχής του ανθρώπου, που μεταμορφώνει τον Ναό του χοϊκού σώματος σε οικεία ζώντος Υιού Θεού και Φωτός Ελλάδα μου.

Και είδα τον έλληνα,να κάθετε στον θρόνο του εγώ-θεό του... καμαρωτός επάνω στον όλυμπο του εντός του πιστεύω του... να έχει για θεό του τα 12 πάθη Του.

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Ο Αλατένιος Εαυτός μας

Ουσία Χωρίων Ευαγγελίου


κατά Ιωάννη 1 : 1
Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος.

κατά Ιωάννη 1 : 1

Ως αρχή είναι οι λέξεις που μελετάς, και οι λέξεις απευθύνονται προς εσένα αναγνώστη, γιατί εσύ είσαι : Γέννεσις 26 και είπεν ο Θεός ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθ' ομοίωσιν.

2 Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν.

2 : ο Λόγος είναι η αρχή της θεάσεως του ανθρώπου... από τον πατέρα προς τον υιό Του.

Αποκάλυψη Ιωάννη κβ.11

Ο καιρός γαρ εγγύς εστίν. ο αδικών αδικησάτω έτι, και ο ρυπαρός ρυπαρευθήτω έτι, και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησάτω έτι, και ο άγιος αγιασθήτω έτι.
= εσύ που σπέρνεις την αδικία, του άδικού σου τον καρπό εσύ βιώνεις και στο τώρα σου θερίζεις αυτό που σπέρνεις... εσύ ο σπορέας της βρωμιάς των ψυχών εσύ βρομίζεις... εσύ που σπέρνεις στους αδελφούς σου την Αγιοσύνη … συνέχισε να σπέρνεις... το Όλον Μας.

Περί Μασωνίας


"… Επίσης γνωστόν τυγχάνει, ότι οι δήθεν Ευαγγελισταί, οι Χιλιασταί, οι ερμηνευταί των Γραφών, καθώς και τόσοι άλλοι με χριστιανικάς προσωπίδας, είναι παραφυάδες εβραϊκαί με χριστιανικά προσχήματα και ονόματα. 

Ομοίως, Εβραίοι είναι και οι Μασσώνοι και θεωρούν και αυτοί τους Χριστιανούς ως βέβηλους, επειδή δεν έχουν μυηθή εις τα της Μασσωνίας, και διατάσσουν τον προσήλυτον να ορκισθή ως εξής:
«Ορκίσθητι ενώπιον του μεγάλου Αρχιτέκτονος του σύμπαντος και της σεπτής ταύτης Στοάς, ότι θέλεις συντρίψει πάντα δεσμόν συνδέοντά σε εισέτι μετά Πατρός, Μητρός, Αδελφών, Βασιλέων, συγγενών και λοιπών, ως και με οιονδήποτε Ον, εις ο υπεσχέθης πίστιν και υπακοήν, και ότι απολύεσαι παντός όρκου, όν δήθεν έδωκας προς την Πατρίδαν και τους Νόμους και ότι συντάττεσαι ανεπιφυλάκτως με τας νέας αρχάς της Μασσωνίας υπό την σημαίαν του μεγάλου αρχιτέκτονος του Σύμπαντος».

Προφητικές φωνές (Από ελληνικά χειρόγραφα)


[ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ (1913-1960) ]


Στα χρόνια του έσχατου αιώνος θα παύσουν οι πνευματικοί ποιμένες να φροντίζουν για το ποίμνιο ακολουθώντας το κοσμικό ρεύμα.

Την σκολιά οδό θα βαδίζουν, αφήνοντας τον πατερικό δρόμο και δεν θα ψάλλουν στα πρόβατα με την ποιμενική φλογέρα.

Θα καύσουν με την «πρόοδο» την πνευματική μάνδρα κι ό καπνός θα προξενή την αίρεση του παπικού δόγματος.

Τότε ό κόσμος με την επιστήμη θα κάνη πολλές εφευρέσεις και δεν θα υπάρχει σ' αυτήν ή πίστης, ούτε ό φόβος του Θεού.

Ό απλοϊκός λαός από τον φόβο των αιωνίων βασάνων θα φυλάγη με ακρίβεια τις θείες εντολές.

Αλλά ζώντας στην αναρχία χωρίς πνευματικούς οδηγούς θα μισηθούν από την εξουσία και πολλοί θα φυλακισθούν.

Με θερμό ζήλο θα επιδίδονται στα καλά και ταπεινά έργα θεωρούμενοι από τον κόσμο ότι έχασαν τα μυαλά των.

Διδαχές (α' μερος)


Στην γη αγαπάνε δια του έρωτα.

Στον ουρανό μαθαίνουμε πρώτα το τι είναι η αγάπη, και μετά ερωτευόμαστε με αυτήν. 
Και ως δύο σταγόνες νερό, που γίνονται μία... έτσι και οι άνθρωποι το ζεύγος, σε μια ψυχή, ως ο δικέφαλος αετός της ορθοδοξίας μας μαρτυρεί .
***
Όταν θυμώνεις με τον αδελφό σου,
τότε ο Θεός θυμώνει μαζί σου.

Όταν αγαπάς τον αδελφό σου,
τότε ο Θεός είναι μέσα στην αγάπη αυτή.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ 1053 μ.Χ.

Επιστολή ιερέως Ν. Παπανικολοπούλου (φωτοτυπία) της χειρόγραφης προφητείας. Το αυθεντικό χειρόγραφο βρίσκεται  στη βιβλιοθήκη Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Άγ. Όρους.ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΚΩΝΣΤ. ΤΣΑΤΑΛΟΥ, 1972, Β' ΕΚΔΟΣΗ, σ. 41.