Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ!!! ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ!

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το κυπριακό   μεταξύ Λευκωσίας  και τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κρίσιμο καθώς προωθείται το «κλείσιμο» του θέματος εντός  του 2016 με συνοπτικές, σχεδόν, διαδικασίες για την δημιουργία μιας «νέας» Κύπρου που ελάχιστη σχέση θα έχει με όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα.  

Χαρακτηριστικό της κρισιμότητας των στιγμών είναι πως ο  Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε ότι στην παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων, η οποία άρχισε την περασμένη εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, δεν θα γίνονται δηλώσεις. Ο Ν. Αναστασιάδης συναντήθηκε για περίπου  πέντε ώρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί. Όπως σημείωσε, στις 14 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί κοινή ανακοίνωση.

Ο Κύπριος πρόεδρος ζήτησε να γίνει «σεβαστή η απόφαση», επισημαίνοντας ότι «στόχος δεν είναι να υπάρξει συσκότιση, αλλά να προστατευθεί η διαδικασία».
Το γεγονός της παρέμβασης αυτής του Ν.Αναστασιάδη δείχνει ότι βρισκόμαστε προ της τελικής ευθείας για την επίτευξη συμφωνίας όποια και αν είναι αυτή.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα  «Μιλιέτ», ο κ. Αναστασιάδης φέρεται να ζήτησε την πρώτη ημέρα της λύσης να επιστραφεί η κλειστή περιοχή της Αμμοχώστου, να αρχίσει η αποχώρηση του στρατού και να νομιμοποιηθεί η λειτουργία του αεροδρομίου της Τύμπου.

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΝΑ ΤΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ!!!

Όταν ο βασιλιάς Πτολεμαίος ζήτησε από τους Εβραίους τις γραφές τους, του έστειλαν την μισή Παλαιά Διαθήκη αποκρύπτοντας το Ταλμούδ (εδώ μπορείτε να δείτε το Ταλμούδ: https://www.youtube.com/watch?v=U67u7K4m1Cs).

Οπότε, να γνωρίζουμε οι Έλληνες πως το Ταλμούδ είναι και αυτό Παλαιά Διαθήκη και εάν δεν το μελετήσουμε ποτέ δεν θα κατανοήσουμε την μεγάλη προδοσία που η Εκκλησία μετά την Άλωση της Πόλης διατελεί και οδηγεί στην σταύρωση τον Ελληνισμό. 
- - - - - - - -

ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ σελ.115-116
(μπορείτε να την βρείτε και δωρεάν εδώ: http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2013/11/blog-post_20.html)

630 =Ειπέ μοι, ποιος Βασιλεύς, και πότε την Παλαιάν Γραφήν έλαβεν από τους Εβραίους;

Πριν την ενσάρκου Οικονομίας του Κυρίου ως ογδοήκοντα χρόνους ήτον ο Βασιλεύς Πτολεμαίος ειδωλολάτρης την θρησκείαν και μαθηματικός.
Ηθέλησεν δέ να κάμη ένα σταύλον κρυσταλλένιον από κρυσταλλόπετραν και του είπαν οι Φιλόσοφοι: "Εάν θέλεις δια να αφήσεις όνομα καλόν, και αιώνιον και να δοξασθής, να πάρη τα πέντε Βιβλία του Μωϋσέως τα ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ από το γένος των Εβραίων, και τούτο μετά χαράς το εδέχθη και αμέσως έγραψεν ως εξής :

Πτολεμαίος ο μέγας Βασιλεύς της Ανατολής και της Δύσεως πρός εσάς τους μαθητάς του Προφήτου Μωϋσέως τους λεγομένους Εβραίους λέγω σας να χαίρεσθε.
Ήκουσα και έμαθα ότι είσθε κατά πολλά γένος ευσεβές και άγιον και ότι ευρέθησαν και από το γένος σας μεγάλοι και γραμματισμένοι άνθρωποι δια τούτο χαίρομαι ακούοντάς σας ότι είσθε τοιούτοι, και ευχαριστώ τους μεγάλους Θεούς, όπου με ηξίωσαν και εβασίλευσα εις εσάς και εις όλον τον κόσμον.
Ένα τίποτε καλόν ηθέλησα και εγώ να κάμω εις το γένος μου τούς Έλληνας ότι να τους δώσω μάτια να βλέπουν, ήτοι βιβλία πολλά να αποκτήσω που να καταλάβωσι τον κόσμον όλον εν κόσμω.
Δια τούτο Βασιλεύς είμαι αμή πάλιν παρακαλώ σας να μέ στείλετε τινά βιβλία όπου ήκουσα ότι έχετε και δεν τα θέλω τίποτες χαριστικώς αμή με την εξαγοράν τους και αφήνω σας ενός χρόνου χαράζιον και εις όσα το βιβλίον ήτε το τιμήσεται να σας το στείλω κάμετε λοιπόν ωσάν σας γράφω και εγώ δεν είμαι αχάριστος αμή πάλιν Σας το θέλω ανταμείψει.
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ

Οι Εβραίοι απάντησαν ως εξής :
Εβραίοι οι δούλοι σου προσκυνούμεν σε Βασιλεύ Πτολεμαίε.
Τα γράμματα της Βασιλείας σου εδεχθήκαμεν και ως έπρεπεν επροσκυνήσαμέν τα όλοι μας.

Ίδαμεν δέ ότι μας γράφεις και δια τα βιβλία μας.
Ημείς πολυχρονεμένε Βασιλεύ έχομεν κατάραν από τους Προφήτας μας, να μή τα δώσωμεν εις άλλο γένος, δια τούτο να μήν το βαρεθής πως δεν τα στέλλομεν.
ΥΓΙΑΙΝΕ

Τότε παρευθύς ο Βασιλεύς γράφει ως εξής :
Πτολεμαίος ο μέγας Βασιλεύς της Ανατολής και της Δύσεως πρός εσάς του Μωϋσέως του Προφήτου τούς μαθητάς τούς λεγομένους Εβραίους, λέγω σας να χαίρεσθε.
Εγώ έλεγα ότι είσθε δούλοι μου αληθινοί και πιστοί και δια τούτο θαρρετά έγραψα πρός εσάς μή ηξεύρωντας ότι είσθε φθονερόν και κακόν γένος και υπερήφανον, μή θέλετε λοιπόν να με κάμετε να θυμώσω, ότι μά την δύναμιν των μεγάλων Θεών, εάν δεν με στείλητε τα βιβλία σας πόλεμον μέγαν θέλω κάμει εις εσάς, το κάστρον σας θέλω κατακαύσει, και εσάς όλους θέλω περάσει από το σπαθί, μόνον ιδέτε και κάμετέ το καλλίτερον.
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ

Επειδή κατόπιν της ανωτέρω επιστολής αμέσως οι Εβραίοι έστειλαν την Παλαιάν Γραφήν, είπον δέ οι Φιλόσοφοι.
Μήνυσσαι Βασιλεύ να σου στείλουν και διδασκάλους, να τα εξηγήσουν εις την Ελληνικήν γλώσσαν και αμέσως έγραψεν ως εξής :

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ και της Δύσεως πρός εσάς τους λεγομένους Εβραίους λέγω σας να χαίρεσθε.
Ένα περιβόλι να είναι εσφαλισμένον και μια κρύα βρύσις να είναι σκεπασμένη τί όφελος έχουσιν;
Έτσι και τα Βιβλία που μου στείλατε ωσάν να είναι εσφαλισμένα και κρυμμένα έτσι τα έχω, αμή αν θέλητε να κάμετε το καλόν σωστόν, στείλατέ μας ανθρώπους όπου να τα εξηγήσουν και να ηξεύρουν καί ταις δύο γλώσσαις, όπου αυτοί να τα λέγουν Εβραϊκά και εγώ να βάλω ειδικούς μου ανθρώπους Έλληνας να τα γράφωσι.
Κάμετε λοιπόν το καλόν τέλειον διά να απολαύσητε καί το χάρισμα όπου σας έταξα.
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ


ΤΟΤΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΈΣΤΕΙΛΑΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, και ο Βασιλεύς διά να μή νοθεύσουν εκ συννενοήσεως την εξήγησιν,έβαλεν εις 70 δωμάτια εκατόν σαράντα ανθρώπους από δύο κάθε δωμάτιον, ο ένας ήτο Εβραίος και ο άλλος Έλληνας και επρόσταξε βασιλικήν περιποίησιν, αλλά μόνον ο ένας τον άλλον διδάσκαλον να μήν ίδουσιν έως ότου μεταγράψουν τα βιβλία, όπου και εγένετο, και ευδοκία Θεού ήταν όλα σύμφωνα.


ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!!!


Σπάσε το εγώ σου, και γίνε το Είναι Σου.
και έτσι το Εσύ τους, θα είναι το Εγώ σου.
Πιες το νερό που τρέχει από τα χείλη μου και γράφει η καρδιά μου.
Ξεδίψασε την Αγάπη σου από την Αγάπη που τρέχει μέσα από την γη του Ουρανού σου ψυχή.


Μην ψάχνεις να βρεις ποιος είμαι εγώ και μην μου εξηγείς ποιος είσαι εσύ και τι ξέρεις και τι γνωρίζεις.
Σιώπα τα νερά σου ψυχή μου και πιες του Είναι σου το θεϊκό το νερό της Ζωής του Εγώ μας...
Αυτό το νερό που δεν έχει δρόμους και πορείες που σου χαράξανε με πρέπει και δεν πρέπει κάποιοι Άλλοι.

Το Φως Φωτίζει και βλέπεις την φύση της ψυχής και δεν ψάχνει δρόμους και πορείες, αλλά έχει φτερά και πετά ελεύθερα μέσα στην αιώνια Αγάπη.

Φόρα το φόρεμα σου το λευκό, είναι το ύδωρ το Ελληνικό, που Ευλόγησε με το Άγιο Αίμα Του ο Ιησούς Χριστός μας.
Ελλάδα Είναι ο Ιησούς μας ο Χριστός....

Αγία Σοφία του Θεού είναι το κορμί Σου.

Ναός της Σοφίας αυτής είναι η ψυχή Σου
·
Και Πνεύμα Θεού η Ανθρωπιά που οι Έλληνες οι Πατέρες μας ως Εθνολόγοι του Άλφα και του Ωμέγα την Ανθρωπιά φώτισαν.

Γενίτσαροι οι λύκοι και αν μπήκαν στο μαντρί
·
αντίχριστοι και αν στον θρόνο του Ιησού Χριστού μας κάθισαν
·
το Άγιο Βάπτισμα που Ουράνιου Πατέρα μας και υψίστου Θεού και αν ποδοπάτησαν...
Αδέλφια μου Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί... Ελήλυθε η Ώρα της Αλήθειας.

Ελήλυθε η Αιώνια ώρα της Αθάνατης των Ανθρώπων Χρυσής Κυριακής.
Αυτής της Κυριακής που θέλουν δεν θέλουν οι δολοφόνοι της Αλήθειας και του σκότους ιεροσολυμίτες επαγγελματίες διαψευστές της Αλήθειας θα καούν μέσα στα ψεύδη τους και την δική τους κατάρα .....

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΙΡΈΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΤΥΧΊΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ.
ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ ΟΙ ΦΑΤΡΙΕΣ… ΠΟΥ ΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ... ΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Αμήν αμήν αμήν σας λέγω εγώ ο Λόγος ο Ιερός του Θεού στην γη.

ΜΕΤΑΝΟΗΤΕ! ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ...

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΣΕΤΑΙ ΤΑΧΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ. ΑΜΗΝιωάννης του Θεού ηγούμενος των Αγίων Πατέρων της εν Άθω Βασιλείας.

μη γκόημ.
***


ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ !!!

ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΤΑ ΑΒΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!!!

Λογίζομαι βλέποντας αυτήν την εικόνα ...ποια η διαφορά της Παναγίας και της ψυχής του Ορθοδόξου Χριστιανού που μέσα στον Άδη ( = άγνοια) ζει και δεν γνωρίζει τον κόσμο της θεόσεως του ανθρώπου;

"Θεοί εστέ και υιοί του Υψίστου Άπαντες", λέει ο Χριστός.
Η εικόνα, η ουσία του Θεού στην δύναμη του ανθρώπου, που φοβάται τον σατανά ...ποια η διαφορά αυτού του ανθρώπου που οι ιερείς ως άγγελοι του Θεού του λένε για μαύρες κακές δυνάμεις που μπορούν να του καταστρέφουν την ζωή και την ψυχή ;;;

Ποια η εικόνα του ιερέα και ποια ή ουσία του όταν διδάσκει στον άνθρωπο πως δεν είναι ουσία Θεού και Ένα με τον Έναν Χριστό που βαπτίστηκε;
Ο έχων την εξουσία της ίδιας της ουσίας της δυνάμεως του Θεού, ούτος διατάζει και διοικεί το κακό, ούτος διοικεί το καλόν, ούτος αποφασίζει, ούτος προστάζει, ούτος είναι εν με τον Θεό.

Το θέμα λοιπόν δεν είναι Ο Θεός, αλλά να δει ο άνθρωπος πως είναι Θεού Υιός Χριστός = ο ενενδυμένος το πνεύμα του Ανθρώπου ...άνθρωπέ μου.Ιωάννης βασιλεύς των πένητων


Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Βασιλεύς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλεύσιν


Το σύνταγμα της ιεράς αληθινής βασιλείας του Θεού λέγει :

Η εκκλησία είναι διάκονος του Βασιλέα της λαού, και είναι υπεύθυνη προς την παιδεία και την θέαση του ανθρώπου. Μα και ως βασιλεύουσα όπως ορκίζει τους πολιτικούς αρχηγούς, τόσο και στην παρανομία τους πρέπει να τους δικάζει.

Η παιδεία των ανθρώπων πρέπει να χαρίζεται δωρεάν...
Ο κάθε Έλλην πολίτης δικαιούται δωρεάν γη ως ακτήμονας,
Ο ορυκτός πλούτος της γης ανήκει στον λαό.

…Μα σήμερα η γενίτσαροι παιδεραστές και της ντροπής εραστές= κίναιδοι δεσπότες.... ως Ιούδας προδίδει τους ιερούς όρκους της. Διαμέλισαν την εκκλησία και τον λαό σε σχίσματα και αιρέσεις. Και αντί τον Χριστό προσκυνάτε τυφλοί τους νόμους των ραβίνων πατέρων του σατανά, ως θεό .... φτάνει πια !!!

Απαιτήστε την μία αγία εκκλησία του Θεού ! Σε μία ποίμνη ! Σε ένα Άγιο πνεύμα !
Και αποκόψτε την κεφαλή του φθόνου και του μίσους σας... αναθεματισμένη από αυτούς Ελλάδα μας... και ζήστε ως εν τω ουρανώ ξανά ελεύθεροι εδώ στου Α και του Ω την γη...
ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ... και θύματα του ψευδοπροφήτη TV.

Λέγει ο Χριστός :

Με ονομάζετε ΛΟΓΟ ... μα τον ΛΟΓΟ μου του Αγίου ευαγγελίου της Αγίας διαθήκης του Πατέρα μου δεν τον πράξατε ποτέ... με ονομάζετε αγάπη, και εσείς με αγάπη διαολοστέλνεστε ο αδελφός με τον αδελφό.
Με ονομάζετε μεσσία σας... και όμως προσεύχεστε για να σας σώσω.... λες και δεν το έκανα ποτέ.
Με ονομάζετε βασίλισσά σας = εκκλησία = μητέρα παναγία ... και της εκκλησίας μου το σώμα και το άγιο μου αίμα.... τα κάνατε μητέρα και πατέρα του πνεύματος του σατανά θεού σας... λες και τον σατανά σας δεν τον νίκησα ποτέ.
Με φωνάζετε βασιλιά = λαός= χριστός = Ελλάδα ... και προς τον θάνατο KAI THN σκλαβιά φωτίζετε για φως αντί του φωτός μου .... !
Με φωνάζετε ανάσταση.... και όμως τον θάνατο της αγάπης υπηρετείτε.
Ονομάζεστε Ελλάδα... και τους εχθρούς της ειρήνης σας προσκυνάτε και την Ολύμπια φλόγα των ουρανών για το χρήμα την ποδοπατάτε.

Το φως φωτίζει, και βλέπεις, και γνωρίζεις μόνος σου το που πρέπει να περπατάς,
και δεν σου χαράζει δρόμους και πορείες που σου διδάσκουν εδώ στην πλάνη της γης κάποιοι άλλοι.
Διότι αδέλφια μου… άλλο η διδασκαλία, και άλλο η καθοδήγηση.
Μα και άλλο να βλέπεις το μονοπάτι από τον χάρτη, και άλλο να το περπατάς…
Έτσι και η αγάπη… Άλλο το τι είναι η αγάπη… και άλλο το τι αγαπάνε οι άνθρωποι.
Με το δάχτυλο Τους σου δείχνουν τον μπροστάρη τον ήλιο και σε τυφλώνουν με το φως του σκοταδιού τους… και με βήματα ως του κάβουρα , υποχθόνια και ύπουλα σε οδηγούν προς τον γκρεμό.

Το να πετάς σαν χαρταετός, με δάσκαλο να σε κρατά με τον δικό του σπάγκο στο δικό του φως και ουρανό… Αυτό κάνει τον άνθρωπο δειλό να ανοίξει από μόνος του τα θεϊκά της ελευθερίας, τα φτερά της καρδιάς του… και εξαρτημένος από τον σπάγκο του μίτου της Αριάδνης … ο άνθρωπος να πλανάται σε δρόμους και πορείες και σε χτισμένους με δαιμόνια λαβύρινθους στον Νου…. που τον γαλουχούν οι πατέρες της κατάρας προς τον Υιό του Θεού, να γίνεται από Άνθρωπος Μινώταυρος… ότι είναι ο σταυρικός θάνατος του Ναού… του Γένους του Α και του Ω, του Λόγου της αλήθειας και της αιωνίου ζωής.

Ένα το άγιο Πνεύμα... ένας ο Θεός που μιλάτε... μα όταν την αγάπη δεν αγαπάτε αλλά ότι εσείς από μόνοι σας θεοί ως θνητοί το ΕΓΩ θεό σας αγαπάτε.... αδέλφια μου είσθε σε πλάνη.
Το μέλλον ας αγαπήσετε, και ας σπείρετε εσείς οι Έλληνες το αιώνιο αύριό σας και των παιδιών σας... και ζήστε αδελφωμένοι όλοι μαζί !

Όταν ένας πολεμά για μια ιδέα... αυτός πολεμά ! Όταν όλοι ενωθούν για την ανθρωπιά και το ήθος της ανθρωπιάς και της ειρήνης, τότε ο Θεός είναι τα πόδια σας, τα χέρια σας, η καρδιά σας...η αγάπη σας.

Το μέλλον ας αγαπήσετε, και ας σπείρετε εσείς οι Έλληνες το αιώνιο αύριό σας και των παιδιών σας... και ζήστε αδελφωμένοι όλοι μαζί... απλά… εφαρμόστε το σύνταγμα που ήδη υπάρχει, της αγίας του θεού εκκλησίας, του Ιωάννη Γ΄ Δούκας Βατάτζη.

Όπως τα του καίσαρα απαιτείτε με διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις, έτσι απαιτήστε από τους δεσποτάδες.... να εφαρμόσουν την βασιλεία των ουρανών στην γη, και όταν αυτό κάνετε, τότε και ο Θεός θα έρθει στην γη.Ιωάννης βασιλεύς των πενήτων


Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Η ΑΓΑΠΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΤΙ !!!

Θεός σημαίνει κίνηση σ' όλες τις φάσεις, κίνηση Τέλεια, Ταχύτατη, Απέραντη, που στην εκδήλωση και Ολοκλήρωσή της Άχρονα, συνταυτίζει όλες τις στιγμές σε Μία. 

Ήλθα να σε διδάξω Άνθρωπε την Τέλεια Αγάπη... όχι την επίπλαστη επιφανειακή αγάπη σου και την προσφορά της δήθεν ελεημοσύνης σου, αλλ’ ήλθα για να σε διδάξω εμπράκτως την περίοδο αυτή την Τέλεια Αγάπη, την Αγάπη την Αγιάζουσα τα όντα, την Αγάπη που μεταμορφώνει τις υποστάσεις, την Αγάπη που κοσμεί τις υποστάσεις, που τις βοηθάει να εκδηλώσουν την Θεία Τελειότητα της Ανάρχου Αγάπης επί της Γης προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς ν' αναμένουν ανταμοιβή. Διότι η προσφορά της Αγάπης, για να είναι ανιδιοτελής και να καταλογισθεί ως προσφορά σου Αγάπης αληθινής δεν πρέπει να περιμένεις την ανταπόδοση.

Η Αγάπη φανερώνεται με τη Θυσία. Θυσία του «εγώ» στην Αγάπη, για το σύνολο. Κάθε θυσία του «εγώ», που γίνεται από Αγάπη προς το σύνολο, είναι και ένα ακόμη βήμα για την Επιστροφή. 

Κανείς δεν φοβάται το σκοτάδι, φοβάται αυτό που κρύβεται μέσα του...
Κανείς δεν φοβάται τα ύψη, φοβάται την πτώση...
Κανείς δεν φοβάται να πει Σ' Αγαπώ, φοβάται την απάντηση. Ιωάννης βασιλεύς των πενήτων
Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ!!!

Ορθόδοξη Ελληνική Αλήθεια

Αυτή η κατήχηση είναι της Εκκλησίας που ευλόγησε ο βασιλεύς Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Αυτήν πολέμησαν και πολεμούν έως σήμερα οι Μωαμεθανοί και οι Εβραίοι δια μέσου της αντίχριστης εκκλησίας των ποιμένων του φθόνου και του διχασμού και του σκότους της υποτιθέμενης ιεράς συνόδου της Ελλάδος.

Ο γέροντας Ιωάννης, ο πένης βασιλεύς, ως ο έσχατος εργάτης του Ευαγγελίου κηρύττει αλήθειες που βγάζουν τον άνθρωπο από την λήθη και της ψυχής το ψέμα, το ψεύδος ως παιδεία που μας γαλούχησαν.

Σε αυτές τις έσχατες ημέρες όπου βασιλεύει το ψέμα και η υποκρισία κι ό,τι άλλο αντίχριστο, ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη να κηρύξει την Αγάπη του Χριστού, την Αλήθεια της ζωής, την Ορθοδοξία. 


Πάντων όλων η Αγάπη.


Νίκος Μιχαηλίδης