Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Ο ΛΥΚΟΣ ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ!«ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσ­ελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύ­κοι βα­ρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ­ποι­μνίου»


Απόστολος Παύλος


Υπέρ της Συνόδου του Κολυμπαρίου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Θέματα της επικαιρότητας, αλλά και κοινωνικά ζητήματα απασχόλησαν χθες το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο και τους πρώην μαθητές του από την Λεόντειο Σχολή σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνοδικό Μέγαρο.

Ο κ. Ιερώνυμος μεταξύ άλλων υπεραμύνθηκε της Συνόδου του Κολυμπαρίου.
Σχετικά με την Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Κολυμπάρι Χανίων ο Αρχιεπίσκοπος την χαρακτήρισε μεγάλο γεγονός για την Εκκλησία, αφού, εξάλλου προετοιμαζόταν πολλά χρόνια με
πολλά προβλήματα. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίσθηκαν και ευχήθηκε να επικρατήσει η αγάπη του Χριστού, όσο μπορεί περισσότερο, πέρα από μικρότητες και εγωισμούς.
«Ένα μήνυμα, κατά την άποψή μου, είναι ότι έγινε με δυσκολίες, αλλά πρέπει να συνεχιστεί». Μίλησε, επίσης, για τα προβλήματα και τις δυσκολίες της εποχής λέγοντας πως «η οικονομική κρίση, η οποία είναι πρωτίστως βέβαια πνευματική, θα αντιμετωπιστεί. Πάντοτε υπήρχαν τέτοιες κρίσεις και η πατρίδα τις ξεπερνούσε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, είναι η παρακμή, η οποία είναι παντού διάχυτη και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι η ανθρωπιά».


Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Ο Μωαμεθανισμός είναι δημιούργημα των Εβραίων!


Η ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Κατά τον 6ον αιώνα βλέπουν οι Εβραίοι τον Χριστιανισμό να ξαπλώνεται και ν’ αγκαλιάζει όλη τη γη. Θέλουν όμως, με κάθε τρόπο να αναχαιτίσουν την εξάπλωση αυτή. Τους ανησυχεί η ραγδαία πορεία της πίστεως και της Διδασκαλίας του Χριστού. Συνέρχεται τότε το αόρατο Εβραϊκό Επιτελείο Σανχεντρίν (Συνέδριο) και δημιουργεί μια χριστιανομάχο θρησκεία, τον Μωαμεθανισμό.
Ελάχιστοι, ίσως γνωρίζουν, ότι η θρησκεία του Ισλάμ δεν ήταν έργο του αγράμματου και αγροίκου Μωάμεθ, αλλά των Εβραίων…

Ελάχιστοι έχουν μάθει, ότι ο Μωαμεθανισμός είναι εβραϊκό κατασκεύασμα, διότι όλες οι πηγές πληροφοριών από σκοπού καταστρέφονται από τους ενδιαφερομένους. 
Ποιοι γνωρίζουν σήμερα, ότι ο ίδιος ο Μωάμεθ ήταν Εβραίος εκ μητρός
Ποιος ξέρει, ότι τρεις τουλάχιστον από τις γυναίκες του ήσαν Εβραίες και ο ίδιος ήταν δαιμονισμένος; 
Ποιος έμαθε ποτέ, ότι ολόκληρο το περιβάλλον του αποτελείτο από Εβραίους σατανιστές (μάγους, αστρολόγους και αποκρυφιστές) με επικεφαλής τον διαβόητο Εβραίο εξάδελφο της γυναικός του Ουάρακα; 
Κατάφεραν οι σατανικοί εωσφοριστές του «Σανχεντρίν» να φτιάξουν τον αγράμματο, αστοιχείωτο, επιληπτικό και δαιμονισμένο βεδουίνο Μωάμεθ, ψευδοπροφήτη. Τον ανέβασαν ψηλά για να διαδώσει με την βία του σπαθιού την ψεύτικη θρησκεία και να πληγεί έτσι ο Χριστιανισμός.


Από το βιβλίο «Ο Οικουμενισμός χωρίς μάσκα» του Αρχιμ. Χαραλ. Βασιλοπούλου

ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣΟ Χριστός αγαπά τους πάντες. Οι πάντες αγάπησαν Αυτόν για να στείλουν στον διάβολο τους αδελφούς Των;


Και στο Όνομα του Ιησού Χριστού, τυφλοί από τον φθόνο της κολασμένης καρδιάς τους, τον εαυτόν τους δολοφονούν... Οι ενενδυμένοι τον Χριστό... αντίχριστους του Χριστού τα παιδιά βαπτίζουν.


Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΧΡΗΣΜΟΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝΧΡΗΣΜΟΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ¹

Προφητικά Κείμενα

" 3α  Ανωνύμου παράφρασις² των του βασιλέως Λέοντος Χρησμών. (Πατρολογία Migne σελ. 1141- 1148 τ. 107)

Περί του θρυλουμένου πτωχού και εκλεκτού βασιλέως, του γνωστού και αγνώστου, του κατοικούντος εν τη άκρα (άκρα = το έσχατον σημείον, το ύψιστον σ, άκρα γης, ακρωτήριον, κορυφή όρους, τα άκρα έσχατα, φρούριον, ακρόπολις) της Βυζαντίδος.
Ο αληθινός βασιλεύς… ον εδίωξαν της οικίας αυτού οι άνθρωποι… εις το τέλος των Ισμαηλιτών αποκαλυφθήσεται… εν ημέρα Παρασκευή ώρα τρίτη… αποκαλυφθήσεται… Ο μέλλων αποκαλυφθήναι δια τόξων και σημείων φανήσεται. Ενηχηθή (ενηχέω= διδάσκω δια ζώσης φωνής, ισχυρώς ηχώ, παθ. πληροφορούμαι περί τινος) παρά του ορωμένου αγγέλου του αποκαλυφθέντος ως ανθρώπου λευκοφόρου ευνούχου, και εις το ους αυτού είπη αυτού καθεύδοντος, και της δεξιάς αυτού λαβόμενος είπη. Έγειραι ο καθεύδων και ανάστα… και επιφαύσει (θα σε φωτίσει) σοι ο Χριστός. Προσκαλείται γαρ σε του ποιμαίνειν λαόν περιούσιον· και εκ δευτέρου αυτώ είπη· έξελθε ο κεκρυμμένος, μηκέτι κρύπτου, πολλοί σε ζητούσι… και εκ τρίτου δώση αυτώ πλάκας λιθίνας, εν αις εγκεχάρακται εντολαί δύο· εκδικήσαι* και εθνοποιήσαι* χρηστά και ασέβειαν εκδιώξαι* και τους σοδομιτικά έργα ποιούντας πυρικαύστους ποιήσαι* ωσαύτως και τους κακούς ιερείς εκ του ιερού διώξαι* και τους αξίους εις το θείον αποκαταστήσαι*.

Έχει δε ούτος σημεία. Ο όνυξ του μεγάλου δακτύλου του δεξιού ποδός τήλωμα(μάλλον τύλωμα= σκληρόν εξόγκωμα, κάλος) έχων… και σταυρούς προφυρούς έχων επί τας δύο ωμοπλάτας… το δε όνομα του βασιλέως κεκρυμμένον εν τοις έθνεσι…
Επιθήσει (επιτίθημι= επιθέτω) Κύριος την χείρα αυτού επί την κορυφήν (κεφαλή) αυτού… εν ταις ημέραις εκείναις θλιβήσονται οι άνθρωποι, και δώσουσι τα πρόσωπα αυτών επί της γης, και χουν πάσουσιν επί τας κεφαλάς αυτών, και βοήσουσι προς Κύριον τον Θεόν του ουρανού και της γης, και τότε εισακούσεται Κύριος τας δεήσεις αυτών, και θήσει τα ώτα επί τους κατοικούντας την γην, και αποστελεί τον αρχάγγελον αυτού σχήματι ανθρώπου και αυλισθήσεται (αυλίζομαι= μένω εις την αυλή, μέλλων αυλισθήσομαι= συχνάζω, διαμένω) εν ταις νήσοις. Και ευρήσει τον άγιον αυτού, τον ηλειμμένον παρ’ουδενός βλεπόμενον και παρά μηδενός γνωριζόμενον… ο τοις πάσι σκοτεινός και αφανής, τω δε Θεώ και εαυτώ φανερός· εκ μοίρας (μοίρα= μερίς γης, κληρονομία, προφανώς καταγωγή) δουκικής και εκ γένους βασιλικού καταγόμενος… και άγιος τω Κυρίω… Αποκαλύψει ο Θεός και εμφανίσει και χρίσει αυτόν έλαιον εις τα τέλη των ημερών… Αποκαλυφθήσεται δε ούτως· φανήσεται γαρ αστήρ ημέρας τρεις, και νυκτός ώρας γ’ μέσον της πόλεως έω (=τα χαράματα) της μητρός του Υψίστου. Ο δε αστήρ ουκ έστιν εκ των πλανητών, αλλ’ η ως εμφαίνει εις την σωτήριον γέννησιν του Χριστού. Και κήρυξ βοών τρανώς εν ταις τρισίν ημέραις ανακαλών και ανακαλύπτων τον ελπιζόμενον. Τότε ο δήμος ορών και ακούων την του κηρύγματος βροντώδη φωνήν εκπλαγήσονται. Και εξεστηκότες άμα τη χαρά και τω φόβω βοήσωσιν αγνοείν τον ελπιζόμενον.

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Έτσι φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία και η κατάθλιψη

Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απογοήτευση, που πάνε να κυριεύσουν την ψυχή, φεύγουν με την ταπείνωση. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δεν θέλει να του κόψεις το θέλημα, να τον θίξεις, να του κάνεις υποδείξεις. Στενοχωρείται, νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά, τον κυριεύει η κατάθλιψη.

Η κατάσταση αυτή θεραπεύεται με τη χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με το ν’ αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα.

Πολλοί άγιοί μας μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά με την αγάπη προς τον Χριστό. Παίρνανε δηλαδή την ψυχική δύναμη, που ήθελε να τη συντρίψει ο διάβολος, και τη δίνανε στον Θεό και τη μεταβάλλανε σε χαρά και αγαλλίαση. Η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδρά η χάρις του Θεού. Εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη, ώστε ν’ αποσπάσεις τη χάρη του Θεού, που θα σε βοηθάει να ενωθείς μαζί του. Χρειάζεται τέχνη.

Όταν δοθείς στον Θεό και γίνεις ένα μαζί του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα, που σε τραβούσε από πίσω, κι εκείνο έτσι περιφρονημένο θα φύγει. Στη συνέχεια, όσο θ’ αφοσιώνεσαι στο Πνεύμα του Θεού, τόσο δεν θα κοιτάζεις πίσω σου, για να δείς αυτόν που σε τραβάει. Όταν σε ελκύσει η χάρις, ενώνεσαι με τον Θεό.

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Σόλυμοι το Αρχαίο Ελληνικό Φύλο που ίδρυσε τα Ιεροσόλυμα

Στὴν φωτογραφία μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε τὸ ποῦ εἶναι τὰ Σόλυμα ὄρη τῆς Λυκίας, καθῶς καὶ τὴν σχέση τους μὲ τὸν Ὄλυμπο, τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴν πυραμίδα τοῦ Χέοπος.Το γεγονός πως τα Ιεροσόλυμα, πριν από την κατάληψή τους από τον βασιλιά των Εβραίων Δαυίδ, ήταν ελληνική πόλη, μας το μαρτυρούν πλείστοι αρχαίοι συγγραφείς.

Ακόμα και ο Εβραίος ιστορικός Ιώσηπος αποκαλεί την πόλη με το πραγματικό της όνομα, “Σόλυμα”. Όμως ο Ηρόδοτος μας λέει ότι οι Σόλυμοι ήσαν απόγονοι των Κρητών. Ο Σαρπηδών εξόριστος αδελφός του Μίνωα ίδρυσε τα Σόλυμα!

Η άνοδος του Μίνωα στον θρόνο της Κρήτης σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τους οπαδούς του Κρόνου, οι οποίοι συσπειρώθηκαν γύρω από τον Σαρπηδόνα, αδερφό του Μίνωα. Ο Ηρόδοτος αναφέρει: «Όταν τα παιδιά της Ευρώπης, ο Σαρπηδών και ο Μίνως, μάλωσαν για την βασιλεία και επικράτησε ο Μίνωας, ο Σαρπηδών έφυγε μαζί με τους συντρόφους του. Όπως λέει ο Ηρόδοτος, η εξέγερση των Κρονίων με ηγέτη τον Σαρπηδόνα απέτυχε. Ο Μίνωας τους εξόρισε στην Μέση Ανατολή όπου και πήραν το όνομα Σόλυμοι, ίδρυσαν την πόλη Σόλυμα και ανακήρυξαν τον Σαρπηδόνα βασιλιά τους. Ότι οι Σόλυμοι, ο λαός του Σαρπηδόνα, ήταν λάτρες του Κρόνου, μας το λέει ο Πλούταρχος: «Πράγματι πληροφορούμαι, ότι οι Σόλυμοι, οι γείτονες των Λυκίων, τιμούσαν ιδιαίτερα τον Κρόνο….»


Διδακτικές ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα για το "χρέος"

Έξι ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα, που ίσως μας παραδειγματίσουν.
ΙΣΤΟΡΙΑ 1η : Πώς “διέγραψε” το χρέος του ο Διονύσιος των Συρακουσών

Λέγεται ότι  η πρώτη χρεοκοπία στην ελληνική ιστορία δεν έχει να κάνει με τη “λεηλασία” του ταμείου του ναού της Δήλου (που αναφέρουμε παρακάτω), αλλά με το δάνειο που εισέπραξε από τους υπηκόους του ο σπάταλος τύραννος των Συρακουσών Διονύσιος. Στην αρχή προσπάθησε να μαζέψει χρήματα από άλλες πόλεις-κράτη, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Αφου είδε ότι δεν έχει αποτέλεσμα αυτή η μέθοδος έδωσε διαταγή, υπό την απειλή  θανατικής ποινής,  οι συρακούσιοι να του παραδόσουν όλα τα χρήματα τους. Μόλις συγκεντρώθηκαν όλα τα νομίσματα, μετέτρεψε όλες τις δραχμές σε δίδραχμα! Κατόπιν τους τα επέστρεψε κανονικά  μόνο που πλέον άξιζαν το μισό. Με τα υπόλοιπα μισά που κράτησε ξόφλησε τα χρέη κι έτσι κατάφερε να εξαφανίσει τα δημοσιονομικά προβλήματα της ηγεμονίας του.
ΙΣΤΟΡΙΑ 2η: Δήλος 454 πχ. Η πρώτη χρεωκοπία στο κόσμο

Η “επίσημη” πρώτη πτώχευση στην παγκόσμια ιστορία σημειώθηκε το 454 προ Χριστού στον Ναό της Δήλου. Τον 4ο αιώνα π.Χ. στον Ναό του Απόλλωνα στη Δήλο βρίσκονταν οι θησαυροί της συνομοσπονδίας των ελληνικών πόλεων-κρατών κάτω από την ηγεσία της Αθήνας. Εκεί φυλασσόταν το τεράστιο ποσό των εισφορών των συμμάχων και εκεί γίνονταν οι συναντήσεις των αντιπροσώπων.

Οι πόλεις-κράτη συνέβαλαν στο ταμείο με τη μορφή οικονομικών πόρων, στρατευμάτων και πλοίων, ενώ τα μέλη είχαν ισότιμη ψήφο στο συμβούλιο που είχε δημιουργηθεί.

Το ποσό της οικονομικής συμβολής καθοριζόταν από την Αθήνα, η οποία κατάφερε κάποια στιγμή να μεταφερθεί το θησαυροφυλάκιο της Συμμαχίας από τη Δήλο στην Αθήνα, καθώς πολύ σύντομα η Δηλιακή Συμμαχία εξελίχθηκε σε Αθηναϊκή Ηγεμονία.

Ο Βορειοηπειρώτης πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής

Ο Βορειοηπειρώτης πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής και ιδρυτής της Boca Junions

Δεν είναι λίγα τα στοιχεία που μπορούν να στοιχειοθετήσουν πως η Κολχίδα των Αργοναυτικών δεν είναι η γνωστή Κολχίς του Πόντου, αλλά τμήμα μεταξύ Βολιβίας-Περού, γύρω από την λίμνη Τιτικάκα, στα σύνορα Αργεντινής-Βολιβίας. Μάλιστα, λένε, πως η πανάρχαια φυλή Ινδιάνων Κόλχι είναι απομεινάρι των Κόλχων, γι’ αυτό και χρησιμοποιούν πολλάκις στα σύμβολά τους τον ελληνικό μαίανδρο. Άρα οι σχέσεις Ελλήνων-Νοτιοαμερικανών τραβάει σε απίστευτα βάθη χρόνου, που μένει σε επόμενες γενεές επιστημόνων, αποδεσμευμένων από στεγανά, να ερευνήσουν.

Άλλωστε το όνομα της χώρας ετυμολογείται από την αρχαία ελληνική (ομηρική) ρίζα αργ- (> αργής, άργιλλος, άργος, κλπ.) που σημαίνει φωτεινός, λαμπρός, φεγγοβόλος, άσπρος, εξ αιτίας του άσπρου της χώματος.

Ο πρώτος πρόεδρος της Ενώμένης Αργεντινής Δημοκρατίας, ήταν ένας. Έλληνας, ο Βλαδίμηρος (Βαρθολομαίος) Δημητρίου (Μήτρε στην βορειοηπειρωτική > Μίτρε στην ισπανική, 1821-1906), Βορειοηπειρώτης εκ Χιμάρας. Αυτός, μετανάστης 4ης γενεάς, όταν τελείωσε ο 7ετής εμφύλιος με την Μάχη της Σεπέντα (1859), και το Μπ. Άυρες υποτάχθηκε στην Ομοσπονδία, ανήλθε στο υψηλότερο αξίωμα της χώρας (1862). Και ίσως γι’ αυτό η σημαία της να είναι γαλανόλευκη. Στην διάρκεια της προεδρίας του, έγινε ο
αιματηρός πόλεμος Αργεντινής-Ουρουγουάη, που στοίχισε στην Αργεντινή 50.000 άνδρες και πολλές υλικές ζημιές (200 εκατ. πιάστρα). Διάδοχος του προέδρου Δημητρίου ήταν ο Σαρμιέντο (1868-1874), που προσπάθησε να φέρει μετανάστες στην Αργεντινή, αλλά τον εμπόδισε ο εθνικιστής στρατηγός Δημητρίου, με στασιαστικό κίνημα. Ακολούθησε εμφύλιος, οι στασιαστές υπετάχθησαν, και εν τέλει το Μπ. Άυρες ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα της Αργεντινής, το 1880, υπό τον Ρόκα.


Η οικογένεια του Δημητρίου συνδεόταν φιλικά με την μεγάλη οικογένεια Ηπειρωτών ευεργετών Ζάππα, απ’ το Λάμποβο της Β. Ηπείρου. Η οικογένεια Δημητρίου πένθησε πολύ τον θάνατο του Ζάππα (1865). Οι πρόγονοι του Βαρθ. Δημητρίου άφησαν περί το 1670 την Χιμάρα, ακολουθώντας το μεγάλο ρεύμα φυγής του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής, που έφευγε (κυρίως προς την ελεύθερη Ιταλία) για να μην υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό. Αυτό ακριβώς εξιστορεί το δημοτικό, όταν λέει.
«Δέλβινο και Τσαμουριά
δεν τα δίνουν τα παιδιά,
για νιζάμ του βασιλιά».
Η οικογένεια Δημητρίου ακολούθησε το δρομολόι αναζητήσεως νέας ζωής Γένοβα-Ενετία-Πειραιά-Αθήναι (1678) κι απ’ εκεί Ουρουγουάη.

Η θεομπαιξία έχει και όρια Σεβασμιώτατοι και πανοσιολογιώτατοι!Σήμερα (21/5/2017- ὅπως μᾶς πληροφόρησε αὐτήκοος μάρτυς) στὸν Πειραιᾶ συλλειτούργησε μὲ τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείμ, ὁ μητροπολίτηςΒεροίας Παντελεήμων, ποὺ ὡς γνωστὸν ἐκδίωξε ἀπὸ τὴν Μητρόπολή ΤΟΥ(!) δύο ἱερεῖς, ἐπειδὴ εἶχαν ἀντι-Οἰκουμενιστικὴ δράση!


Ἔτσι λοιπόν, ὁ πάλαι ποτὲ ἀντι-Οἰκουμενιστὴς κ. Σεραφείμ (ὁ προοριζόμενος ἀπὸ τοὺς "ἀντιΟἰκουμενιστὲς" καὶ γιὰ ἀρχηγός-στρατηγὸς τοῦ ἀγώνα!) καὶ ὁ Οἰκουμενιστὴς Βεροίας κ. Παντελεήμων ἔψαλαν ἀπὸ κοινοῦ τὸΠολυχρόνιό του ...μεγάλου Ἀφέντη, Πάπα τῆς Ἀνατολῆς καὶ παναιρετικοῦ Οἰκουμενιστῆ πατριάρχη Βαρθολομαίου!!!Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΑΤΗ ΣΟΪΜΠΛΕ

Επειδή είναι βολικό για τους Τραπεζίτες να μην μπαίνουν ποτέ στο κάδρο και την ευθύνη να την παίρνουν κλόουν όπως οι Έλληνες και οι Γερμανοί πολιτικάντηδες ανάπηροι στο σώμα ή στο μυαλό ... δείτε το χρέος της Γερμανίας που φτάνει πλέον το 80% του τεράστιου ΑΕΠ της και που μόνο για τόκους χρειάζεται 50 δισεκατομμύρια ετησίως. Αυτή η Γερμανία και οι άλλες χώρες φορτώθηκαν τα δικά μας εικονικά δάνεια και τα μετέτρεψαν σε πραγματικά για να σώσουν μερικά δισεκατομμύρια των μεγάλων αφεντικών , των ακατανόμαστων κι αόρατων τοκογλύφων. 

Καταλάβατε τώρα που χρησιμεύει η θεατρική παράσταση του κακού σακάτη Σόιμπλε, της παντοδύναμης κυράτσας Μέρκελ και του επαναστάστη κουραμπιέ Τσίπρα «Go back κυρία Μερκελ».

Οι παλιάτσοι της πολιτικής φόρτωσαν στις πλάτες των Ευρωπαίων τα εικονικά δάνεια για μαιμού-εξοπλιστικά και Ολυμπιακά κλπ ...ώστε να μην μπορεί κανένας δικαστής να τα αναψηλαφίσει , να
μην μπορεί ακυρώσει συμφωνίες και να βάλει φυλακή αυτούς που τα υπέγραψαν. Κι αυτό το ήξεραν πολύ καλά οι κλόουν της πολιτικής που μας υπόσχονταν ...διαγραφή του παράνομου χρέους.

Πλέον τίποτα δεν είναι παράνομο. Ολόκληρο το χρέος έχει αναγνωριστεί ως νόμιμο με την υπογραφή όλων των Ελλήνων πολιτικών...και μάλιστα όχι μόνο μία φορά αλλά πολλές.
Ακόμα κι αυτοί που δεν συγκυβέρνησαν και δεν έβαλαν υπογραφή στην προδοσία ...φρουρούσαν τη Βουλή όσο υπέγραφαν οι συνάδελφοί τους τα μνημόνια εντός αυτής.


Ε.

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΜΝΗΜΟΝΙΑ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αν θέλεις να αλλάξεις έναν λαό έλεγε ο Πλάτων άλλαξε την μουσική του. Η μουσική παράδοση προσδιορίζει την πολιτιστική ταυτότητα. Μουσική και χορός.  Δεν είναι τυχαίο ότι οι Σπαρτιάτες, πρώτοι από όλους, επέλαυναν κατά του αντιπάλου με την συνοδεία πάντα των αυλητών, ψάλλοντας όλοι μαζί τον πολεμικό τους παιάνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια θαυμάσια στατιστική υπηρεσία, την Eurostat. Η υπηρεσία αυτή πριν μερικά χρόνια έκανε μια πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τις μουσικές προτιμήσεις των λαών της Ευρώπης. Στην Δανία ή στην Ολλανδία το ποσοστό εκείνων που άκουγαν τοπική μουσική δεν υπερέβαινε το 5%. Πρακτικά δηλαδή οι λαοί αυτοί έχουν χάσει την μουσική τους παράδοση, αντικαθιστώντας την με μουσική παγκοσμιοποιημένη, αγγλική και αμερικανική.

Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 65%. Περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαϊκό λαό οι Έλληνες προτιμούν την δίκη τους μουσική.

Ο λαός μας κρατάει, δηλαδή, τις μουσικές του παραδόσεις και αντιστέκεται δυνατά στην παγκοσμιοποίηση. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Η βυζαντινή μουσική, μουσική βαθιά αρχαιοελληνική, διατηρημένη ανέπαφη από την εκκλησία, δεν μπορεί να εκτοπισθεί από μουσική ημιπρωτόγονη, μουσική απλοϊκή, χωρίς δολιχοδρομίες, όπως είναι η δυτική, η κλασική, η σύγχρονη. Από την βάπτιση, ήδη, τα νεογνά εμποτίζονται στις περίπλοκες ταλαντεύσεις της βυζαντινής μουσικής και ουδέποτε την εγκαταλείπουν.

Ο λαός μας κρατάει την μουσική του παράδοση άρα κρατάει την αυτοσυνειδησία του, και για αυτό είναι λαός δυσνόητος για την κάθε τρόικα. Επιβάλλουν μέτρα που πιάνουν εύκολα στους ανθρώπους – ρομποτάκια, δεν πιάνουν όμως στους δικούς μας ανθρώπους, ούτε και θα πιάσουν ποτέ, όσο η μουσική- πολιτιστική μας παράδοση παραμένει αλώβητη και η εκκλησία, ο θεματοφύλακας αυτής της παράδοσης, διατηρεί την κεκτημένη από αιώνες ισχύ και παρεμβατικότητα της.
www.thinknews.gr


ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ


Πολλές ιστοσελίδες βγαίνουν και μιλούν για τον προφητευόμενο Ιωάννη εκ πενίας βασιλέα, παρουσιάζοντας μια κατάσταση ότι αυτός θα μας σώσει από το κράτος της αδικίας και τις σκοτεινές δυνάμεις. Μην ακούτε τα μεγάφωνα των άρθρων που μιλούν για τον Ιωάννη ότι αυτός θα σώσει την Ελλάδα. Κανένας Ιωάννης δεν θα σας σώσει. Μόνος σωτήρας είναι ο Χριστός. Ο Ιωάννης είναι η φωνή, που μαρτυρά για το Φως, και το Φως είναι ο Λόγος του Θεού, Ιησούς Χριστός. Ναι, είναι μεν πρόσωπο, αλλά αυτό το πρόσωπο δεν ήρθε για να σας σώσει, αλλά για να σας αφυπνίσει και να κηρύξει την Αγάπη του Θεού. Δόξα τω Θεώ η Ορθόδοξη Εκκλησία Νόμους έχει για να μπορέσει να σηκώσει το Έθνος και να το περιφρουρήσει.

Περιμένετε όλοι τον μαρμαρωμένο βασιλιά· ένα πρόσωπο διαφορετικό από εσάς να σώσει την Ελλάδα ! Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι η αγάπη σας για τον πλησίον· «όποιος θέλει οπίσω μου ελθείν» είπε η Αγάπη… κι εσείς μαρμαρώσατε και δεν είστε στην Αγάπη του Θεού, βρίζοντας ο ένας τον άλλο, προκαλώντας διχόνοιες και έχθρες. Μαλώνετε ποιος είναι ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος, και ως βασιλείς που είστε κατά το ορθόδοξο βάπτισμά σας μαρμαρώσατε την αγάπη μέσα σας και δεν βλέπετε ότι μέσα σας κατοικεί η Αγάπη κι εσείς καρπός αγάπης!

Περιμένετε όλοι σας την αναλαμπή της Ορθοδοξίας· μην ακούτε αυτό που σας παρουσιάζουν για να σας πλανήσουν και να μην κάνετε τίποτα για να σωθείτε ! Η όποια αναλαμπή είναι η αγάπη των αλλήλων ! Μονιάστε εν ομονοία, πάψτε τα μίση και τις έχθρες, γιατί καμιά ανάσταση δεν θα ρθει αν δεν πάψουν αυτά.

Φύγετε από τις πλάνες που σας καλλιεργούν! Μόνος μεσσίας είναι ο Ιησούς Χριστός !


«Κι αν μισιούνται μεταξύ τους δεν τους πρέπει λευτεριά», 
Διονύσιος Σολωμός, στίχος από τον Εθνικό μας Ύμνο.


«Αν είστε αγαπημένοι μεταξύ σας, αυτό δηλώνει πως είστε αδέρφια μου», 
Ιησούς Χριστός.

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Ελληνοκεντρικές Απάτες !!! Πως Οι Αρχαιόπληκτοι Νοθεύουν Τις Πηγές Και Βαφτίζουν Έλληνες Τους Μουσουλμάνους!!!


Ο Νικηφόρος Φωκάς, μετά από δυο σχεδόν αιώνες κατοχής, κατάφερε να ανακαταλάβει την Κρήτη από τα χέρια των Μουσουλμάνων. Οι Έλληνες πιστοί του Δωδεκάθεου σκάρωσαν ολόκληρο παραμύθι: Δεν ήταν Μουσουλμάνοι στην Κρήτη, αλλά Έλληνες δωδεκαθεϊστές. 
Βασίζονται, λένε, στα αποσπάσματα ενός ιστορικού, του Πρίσκου, που είναι, με βάση τις προσωπικές μου έρευνες αλλά και αυτές άλλων, ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ!

Μα δεν υπάρχει ένας γνήσιος Έλλην να με επανελληνίσει;

Ψάχνω το απόσπασμα του ιστορικού Πρίσκου που αναφέρει “Εθνικούς” στην Κρήτη τον 10ο αιώνα μ.Χ. 
Στα “εθνικά” μπλογκ λένε πως υπάρχει στα “Κρητικά, στην συλλογή Jus Graeco-romanum”. Το βρηκα το βιβλίο, εδώ,
και …ούτε Πρίσκος ούτε Κρητικά υπάρχουν. Μετά, έψαξα τα άπαντα του Πρίσκου, εδώ,
ευρισκόμενα μεταξύ άλλων ελασσόνων βυζαντινών Ιστορικών. Για τον Αττίλα γράφει.

Επειδή δεν θέλω -πάλι- να χαρακτηρίσω τους Επανελληνιστές ως αισχρούς και αήθεις ψεύτες, παρακαλώ βοηθείστε με. Πείσετε με πως αυτός ο δόλιος ο Πρίσκος έγραψε κάτι για τους Εθνικούς της Κρήτης, και ας είναι και συνταγή μαγειρικής.
Απατεωνίσκοι της σειράς…

Ιδού το παραμύθι του δήθεν Πρίσκου:
(από εδώ: http://hellenicnationalreligion.blogspot.gr/2010/02/270000-961.html)

Ο Μέγας Κωνσταντίνος Και Η Ιστορική Αλήθεια (Απάντηση Σε Νεοπαγανιστές Και Προτεστάντες)Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός ξεσκεπάζει μια Δυτικόφερτη συνωμοσία των αρχαίων Παγανιστών, την οποία συνεχίζουν να συντηρούν σε συνεργασία Νεοπαγανιστές και Προτεστάντες!

Η σωστή χρήση των πηγών
Είναι γεγονός ότι η στάση των ιστορικών απέναντι στο Μέγα Κωνσταντίνο είναι αντιφατική. Για άλλους υπήρξε μέγα αίνιγμα ή στυγνός δολοφόνος και καιροσκόπος, για άλλους δε, το μέγα θαύμα της ιστορίας. Αυτό συμβαίνει διότι επικρατούν συνήθως ιδεολογικά κριτήρια και παραταξιακές εκτιμήσεις ερήμην των πηγών. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο χώρο της ιστορίας, που οδηγεί αυτόχρημα στην αυτοκατάργηση του ιστορικού και των ερευνών του, είναι η χρησιμοποίηση της ιστορίας με οποιεσδήποτε διασκευές της κατά το δοκούν, ώστε να χρησιμοποιείται για να αποδειχθούν πράγματα που ιστορικά δεν θεμελιώνονται. Ένα άλλο επίσης πρόβλημα είναι όχι μόνον η ιδεολογική χρήση της ιστορίας και των πηγών ακόμη, αλλά είναι και ο ιστορικός αναχρονισμός. Να επιχειρούνται δηλαδή ερμηνευτικές προσβάσεις στα ιστορικά γεγονότα και στα ιστορικά πρόσωπα μέσα από κρίσεις και προϋποθέσεις του παρόντος, του οποιουδήποτε παρόντος. Γνωρίζετε ασφαλώς όλοι ότι όταν συντάσσει κανείς μια ιστορική διατριβή και μάλιστα αν είναι διδακτορική διατριβή που είναι η σημαντικότερη εργασία ενός επιστήμονος, παραθέτει ένα εισαγωγικό ή πρώτο κεφάλαιο που αναφέρεται στην εποχή μέσα στην οποία τοποθετούνται τα θέματα με τα οποία ασχολείται. Αυτή η τοποθέτησις είναι απολύτως αναγκαία, σφαιρική από πάσης πλευράς τοποθέτηση, για να μπορεί κανείς τα συμπεράσματα τα οποία θα συναγάγει, να τα τεκμηριώνει και μάλιστα κατά τρόπον αναμφισβήτητον. Ο ιστορικός αναχρονισμός και η ιδεολογική χρήση της ιστορίας, επαναλαμβάνω, είναι από τις μεγαλύτερες αρρώστιες των ασχολουμένων με την ιστορία, στην εποχή μας περισσότερο. Επίσης, είναι δυνατόν, να στοχάζεται κανείς εις τα ιστορικά γεγονότα ερήμην των πηγών. Αυτό είναι μυθιστόρημα, δεν είναι ιστορία. Μυθιστόρημα σημαίνει, ή ιστορικό ρομάντσο ακόμη, σημαίνει ότι χρησιμοποιεί κανείς κάποια γεγονότα τα οποία έστω, στηρίζονται στις πηγές και τα συνδέει με έναν αυθαίρετο τρόπο. Αυτό ακριβώς είναι πάλι άλλη νόσος της ιστορικής επιστήμης. Ο μακαρίτης, ο μέχρι του θανάτου του πατριάρχης των εκκλησιαστικών ιστορικών στον τόπο μας, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, μ’ ένα κλασικό έργο που μας έδωσε για την ιστορία, πολύτομο, του νέου ελληνισμού, αναγκάζεται να απολογηθεί στην επανέκδοση του πρώτου και δευτέρου τόμου και να πει το εξής, ότι «με κατηγορείτε διότι δεν στοχάζομαι επί των γεγονότων, αλλά νομίζω ότι επιστήμη είναι πρώτον η έρευνα και η παρουσίαση των πηγών αναλυτικά, κριτικά, και εν συνεχεία ο στοχασμός. Αφήστε με λοιπόν εγώ να ασχοληθώ με τις πηγές», έλεγε ο Βακαλόπουλος, «και εν συνεχεία σεις, κάμνετε τους στοχασμούς σας».
Επαναλαμβάνω λοιπόν, ιδεολογική χρήση της ιστορίας, ιστορικός αναχρονισμός, παραταξιακή νοοτροπία, και εν συνεχεία ανέρειστος, αθεμελίωτος στοχασμός, καταργούν τον ιστορικό και την έρευνά του.

ΕΚΕΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣΤο πρόγραμμα "σώμα και ταυτότητα" στα γυμνάσια της Ελλάδας που μας έφερε η κυβέρνηση θα μας φέρει και τα ίδια αποτελέσματα που απολαμβάνει η Αυστραλία εδώ και τρία χρόνια;


Η αρθρογραφία:1)Πρώτο θέμα - Νέα, προωθημένα προοδευτικά σεξουαλικά ήθη στα γυμνάσια προωθεί το υπουργείο Παιδείαςhttp://www.protothema.gr/greece/artic...

2)The Australian - Gender theory banned in NSW classrooms. http://www.theaustralian.com.au/natio...

3)Ελευθεροτυπία - Τι είναι αυτό που το λένε queer; http://www.enet.gr/?i=news.el.article...

4)The Daily Telegraph - An epidemic of transgender children is Safe Schools’ legacy. http://www.dailytelegraph.com.au/rend...

5)The Courier Mail - Minority of children with gender issues diagnosed with gender dysphoria, psychiatrist sayshttp://www.couriermail.com.au/news/qu...

6)LifeSite - Ontario sex-ed architect gets 3 years in jail on child-porn chargeshttps://www.lifesitenews.com/news/ont...

7)Συνέντευξη της Blaire White με τον Steven Crowder. Δείτε την από το 39:30 λεπτόhttps://www.youtube.com/watch?v=3og3H...Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣΑνησυχείτε;; Αν ΟΧΙ, απλά διαβάστε μαρτυρία φίλου: 

ΚΑΙΡΟ ΕΧΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΝΕΑ ΑΠ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΝΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ.
ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ:

ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΣΕ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΙΩΝ Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΔΕΧΕΤΕ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΠΙΠΤΩΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ.

ΤΟ ΝΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ...ΟΙ ΑΝΑΡΧΕΣ ΦΑΓΑΝΕ ΤΟΣΟ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΕ Η ΛΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ..ΕΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΤΑΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ...ΜΕΤΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΩΡΑΙΑ… ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΔΑΡΕΙ ΑΝΗΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΥΣ…ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ…

…ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΝ ΝΑΡΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΛΕΙΜΟΡ(ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΙ ΩΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΚΑΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ. ΜΙΛΗΣΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΙΛΑ ΤΕΤΟΙΩΝ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΛΑΘΡΟ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΥΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ.

ΑΝΤΙΛΑΒΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΠΥΡΕΤΩΔΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ;
ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΤΕ ΧΑΜΠΑΡΙΑΣΕΙ ΟΤΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ?ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ;
ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΟΝΙΚΟΣ;
ΚΟΥΜΠΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΑΧΤΕΙΤΕ ΠΑΝΩ Σ ΑΥΤΟ. ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΚΑΜΕΝΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΛΟΧΙΑΣ ΣΟΝΤΕΡΣ.ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΞΕΚΑΡΦΩΜΑ ΤΟ ΟΛΟ ΘΕΜΑ.ΤΙ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΣΧΕΔΟΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ; ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΠΡΩΤΗ.

ΜΕ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΠΛΑ ΟΛΟΣ Ο ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΩΣΤΕ ΟΛΗ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΔΑΙΤΕΡΑ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΓΥΜΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΕΣ ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ.
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΛΥΒΑΚΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΕ.


ΛΥΣΕΙΣ;ΠΟΛΛΕΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ....ΠΗΓΗ: Επιστολή Αναγνώστη 

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ Δανειστές κι αφεντικά δεν αλλάξαμε ποτέ από το 1821 μέχρι σήμερα. Rothschild επί Όθωνα, Rothschild κι επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάψαμε ούτε στιγμή να είμαστε πιστές υπηρέτριες της Δύσης και των τοκογλύφων.
Αλλά έχει ενδιαφέρον το πως άλλαξαν τα συμφέροντά τους στην Ελλάδα σε σχέση με την Σοβιετική Ένωση και τις γειτονικές χώρες. Όσο τα Σκόπια ήταν υπό την επιρροή των «κακών» κομμουνιστών ... η Μακεδονία ήταν Ελληνική.Κι αλίμονο σ' όποιον έλεγε το αντίθετο. 

 Μόλις τα Σκόπια απέκτησαν κυβέρνηση πρακτόρων της Δύσης εμείς αποκτήσαμε κυβέρνηση και Υπουργούς που αποκαλούν τα Σκόπια Μακεδονία.   Τα συμφέροντα των τοκογλύφων προστάτευαν πρώτα οι δεξιοί που εξόριζαν τους κομμουνιστές με εντολή των ξένων αφεντικών ενώ πλέον τον ρόλο αυτόν έχουν αναλάβει οι αριστεροί που με εντολή των ίδιων αφεντικών καταδιώκουν τους δεξιούς.
Η βία εναντίον αριστερών , εναντίον της «κόκκινης απειλής» ήταν αυτονόητη και νομιμοποιημένη. Σήμερα είναι παράνομη και νόμιμη είναι μόνο η βία εναντίον των δεξιών.
Ενώ πρώτα δεν έκανε καριέρα κανείς αν δεν είχε πιστοποιητικό δεξιών φρονημάτων ...σήμερα δεν κάνει καριέρα κανένας που δεν έχει πιστοποιητικό αριστερών φρονημάτων.
Στην Ελλάδα που η αστυνομία έπρεπε να ελέγχει εάν όλοι οι πολίτες έχουν βάλει την Ελληνική Σημαία στα μπαλκόνια τους κατά τις εθνικές εορτές ...σήμερα πρέπει να λογοδοτήσει εάν κάποιος αστυνομικός φέρει την Ελληνική σημαία στο πέτο.

ΝΕΟΤΑΞΙΚΑ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΗΜΑΤΑΘα γεμίσουν τα βιβλία της Ιστορίας με νεοταξικά μπουρδολογήματα , νέας κοπής, αλλά σταθερά πολύ μακριά από την αλήθεια. Οι ξένοι τοκογλύφοι, αυτοί που κινούν τα νήματα της ιστορίας όλης της Ευρώπης ... θα παραμείνουν πάντα εκτός κάδρου ...γιατί οι υποτροφίες του Soros ...δεν δίνονται τυχαία σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα πρέπει στο μυαλό των παιδιών να κυριαρχεί μία συνεχής καταιγίδα νοητικών σκουπιδιών, ιδεοληψιών , αποπροσανατολιστικών ερμηνειών ... μα ποτέ και για κανέναν λόγο η πεζή αλήθεια. Ποτέ δεν θα δοθούν λογικές απαντήσεις. Θα διαβάζουν για «αυθόρμητους» επαναστάτες , για «καλούς» και για «κακούς» δολοφόνους ... αλλά ποτέ για τα αφεντικά τους.

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ !!!!Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑ !!!!

ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΩΣ ΘΥΣΙΑ ΕΥΑΡΕΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ: Το Εβραϊκό Ταλμούδ και η Δογματική Διδασκαλία Αυτού. Διήγησις περί του πώς οι Εβραίοι πίνουν ανθρώπινο αίμα· από την σελίδα 188 και μετά γίνεται σαφής η ιδεολογία των Εβραίων. Μέσα από τις γραφές τους, αλλά και από ιστορικά γεγονότα αποδεικνύεται ότι είναι ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ.


ΕΔΩ Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2013/11/blog-post_20.htmlΑπό την άλλη ως γνωστόν ο εβραίος Γιώργος Παπανδρέου, το εβραϊκό γένος Μινέϊκο, ομολογεί ότι όσοι είναι στην Βουλή των Ελλήνων ΔΕΝ είναι Έλληνες… Κάποιοι από αυτούς ανά καιρούς έχουν ομολογήσει δημοσίως ότι είναι Εβραίοι. Επίσης, μελετώντας το ιερό τους βιβλίο Ταλμούδ μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως τους νόμους που μας επιβάλλουν, γιατί απλά το εφαρμόζουν σε εμάς !


Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Σύλληψη ενός Έλληνα κι ενός Ισραηλινού κατασκόπου αναφέρουν τα Αλβανικά ΜΜΕ

25 Μαρτίου συλλαμβάνεται στην Αλβανία Ισραηλινός με το όνομα Yoram Frig , ο οποίος διέθετε μία συσκευή ηχογράφησης που οι αρχές της Αλβανίας προσπαθούσαν να καταλάβουν σε τι χρησίμευε. 

Τον Ισραηλινό εντόπισαν να έχει και Offshore στις λίστες των Panama Papers και μία εταιρία στην Κύπρο με τίτλο (SEC SOLUTIONS) μάλλον από το security. μαζί με έναν Κύπριο. Σήμερα τα Αλβανικά ΜΜΕ μιλούν για μία ακόμα σύλληψη για κατασκοπεία...ενός Έλληνα αυτή τη φορά ... μόνο που συνεχίζουν να δείχνουν στα ρεπορτάζ τη φωτογραφία του Ισραηλινού...ο οποίος ανάμεσα στους φίλους του στο Facebook έχει κι ένα κατάστημα με συσκευές παρακολούθησης.

Στο σχετικό video της Αλβανικής τηλεόρασης  https://www.youtube.com/watch?v=mfa4ke3nYzE φαίνεται ένα βαλιτσάκι , αμερικάνικης εταιρίας που αποκωδικοποιεί όλα τα ραδιοκύματα που κυκλοφορούν στην περιοχή του... Είναι  https://reiusa.net/support/discontinued-products . Το video όμως είναι κλεμμένο και είναι video παρουσίασης της συσκευής από μία Ιταλική εταιρία ιδιωτικών ντετέκτιβ που λέγεται ASI http://www.investigazione.com/it/home-ii/  Έχουμε δηλαδή ένα ρεπορτάζ ...που μιλάει για Έλληνα , δείχνει φωτογραφία Ισραηλινού και βίντεο ενός σούπερ-κοριού ... που ανέβασε Ιταλική εταιρία το 2012.  https://www.youtube.com/watch?v=wEO5ub1dC0k ένας σούπερ-κοριός που πωλείται ως συσκευή δήθεν ...αντικατασκοπείας


Μέχρι να μάθουμε εξελίξεις ... ας έχουμε υπόψη ότι η συγκεκριμένη Αμερικάνικη συσκευή που δείχνουν στο άσχετο βίντεο πωλείται μεταχειρισμένη ...μόλις 5.000 δολάρια.
Γι' αυτό οι πολιτικοί ηγέτες ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να συναντηθούν και να μιλήσουν ο ένας στο αυτί του άλλου.
Οι απάτες , οι συνωμοσίες και τα εγκλήματά τους ...δεν λέγονται από το τηλέφωνο , ούτε μέσω email,ούτε μέσω επίσημης διπλωματικής αλληλογραφίας.E

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ. ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΠΡΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΘΕΙΣΑΛΠΙΣΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΥ. ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΠΡΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΘΕΙ 

Πότε θα καταλάβουμε ότι όλα είναι απλά δουλειές για αυτούς και δεν τους ενδιαφέρουν ούτε τα σύνορα, ούτε τα πατριωτικά ιδανικά του κάθε λαού; Αυτούς δεν τους νοιάζει με ποιον θα κάνουν την
δουλειά, αλλά να την κάνουν…


Πότε θα νοήσουμε ότι η Ελλάδα βάλλεται σκόπιμα από παντού; Πότε θα αντιληφθούμε ότι κανείς δεν είναι με το μέρος μας; Πότε θα πιστέψουμε ότι μας πρόδωσαν; Δεν μας φτάνει η άθλια παιδεία των παιδιών μας; η φτωχοποίησή μας; Η προώθηση της παιδοφιλίας και της ομοφυλοφιλίας και του τρίτου φύλου; Τι κάναμε για αυτά; Αντισταθήκαμε; Βγήκαμε στους δρόμους να αντιδράσουμε; Όχι ! μόνο για το πόσα θα μας κόψουν από τον μισθό και την σύνταξη φωνάξαμε… γιατί θεός μας είναι το χρήμα· ή μήπως δεν είναι έτσι;

Και πώς συνδυάζονται όλα αυτά θα ρωτήσει κάποιος· τι σχέση έχουν οι εξορύξεις με τον ξεπεσμό των ηθών και των αξιών; Τόσα χρόνια που φωνάζουν οι Πατέρες μας κανείς δεν ακούει… ακούστε τους, μελετήστε τους! Τίποτα δεν είναι τυχαίο !

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμουΗ πιθανότητα να συνδέσει το νόμισμα της με το χρυσό η Κίνα, σε συνεργασία με τη Ρωσία, θεωρείται ως αιτία πολέμου για τις Η.Π.Α. – οι οποίες ίσως αναλάβουν την πρωτοβουλία κινήσεων στη Βόρεια Κορέα, όσο ακόμη έχουν χρόνο για να αντιδράσουν.


Όλο και περισσότερα ΜΜΕ αναφέρονται στην επερχόμενη μεγάλη σύγκρουση της Κίνας με τις Η.Π.Α., μεταξύ άλλων στο νομισματικό πεδίο – κάτι που έχουμε αναφέρει από πολύ πριν, ενώ αποτελεί τον εφιάλτη της υπερδύναμης ειδικά εάν συνδυαστεί με ανάλογες κινήσεις εκ μέρους της Ρωσίας (το χρυσό ρούβλι).

Εν προκειμένω δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι, η Κίνα είναι μία από τις λίγες χώρες με ένδοξη ιστορία πολλών χιλιετιών, η οποία ανέκαθεν εξήγαγε την τέχνη και τον πολιτισμό της στη Δύση, χωρίς να υιοθετεί ποτέ τις ευρωπαϊκές αξίες – ενώ σήμερα, σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν είναι πλέον εσωστρεφής, έχοντας αγκαλιάσει το δυτικό τρόπο σκέψης και την τεχνολογία, για να στηρίξει τη δική της πρόοδο.

Ειδικά όσον αφορά την Ασία, η δημιουργία του «Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης» (ΟΣΣ) θεωρείται ως η πλατφόρμα με την οποία η Κίνα, σε συνεργασία με τη Ρωσία, θα επιβληθεί στην ήπειρο της ειρηνικά, μέσω του εμπορίου – με στόχο τη βελτίωση της ζωής όλων εκείνων των χωρών που θα γίνουν μέλη του οργανισμού.

Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Το Ισραήλ και το Ισλαμικό Κράτος είναι Σύμμαχοι

Η σχέση του Ισραήλ με τους τζιχαντιστές της Συρίας
Richard Silverstein, Middle East Eye, R.Insider,28-4-17

Πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο του Ρίτσαρντ Σίλβερστάϊν, στο «Middle East Eye», όχι μόνο για τις πληροφορίες και κρίσεις που περιέχει για τη σχέση του Ισραήλ με τους ένοπλους τζιχαντιστές του « Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία, αλλά επίσης για την πολιτική φιλοσοφία του Ισραήλ στο θέμα των συμμαχιών, που εκθέτει. Το άρθρο προκάλεσε φυσικά η ακριτομυθία του τέως υπουργού Αμύνης Μοσέ Γιααλόν για την συγνώμη που ζήτησαν οι τζιχαντιστές όταν κατά λάθος πυροβόλησαν Ισραηλινούς στρατιώτες που παραβίαζαν τα σύνορα σε επιχείρηση ενέδρας στο έδαφος της Συρίας. O αρχικός τίτλος του άρθρου ήταν:

«Το Ισραήλ και το Ισλαμικό Κράτος είναι Σύμμαχοι. Να, Το Είπαμε.»

Παρουσίαση: Μιχαήλ Στυλιανού

«Ανάμεσα σε παράπονα για την ισλαμική απειλή κατά του Ισραήλ και του κόσμου, ο Μπίμπι Νετανιάχου ξεχνάει βολικά ότι η χώρα του απολαύει μιας σιωπηρής συμμαχίας με το Ισλαμικό Κράτος (Ι.Κ.) στη Συρία.

Είναι μια συμμαχία ευκαιρίας ασφαλώς, για την οποία δεν καυχάται καμιά από τις δύο πλευρές. Αλλά δεν είναι τρομερά διαφορετική από αυτή που το Ισραήλ απολαμβάνει με τους άλλους Μουσουλμάνους συμμάχους του, όπως την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα κράτη του Κόλπου.

Ο Μοσέ Γιααλόν υπηρέτησε ως υπουργός Αμύνης στην παρούσα κυβέρνηση έως ότου είχε μια ρήξη με τον Νετανιάχου τον Μάιο του 2016. Τώρα ο Γιααλόν σχεδιάζει να ιδρύσει δικό του κόμμα και να πολιτευθεί εναντίον του τέως κυρίου του. Ατυχώς γι’ αυτόν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ευνοϊκές  και δεν εμφανίζεται σαν πολιτική απειλή.

΄Ετσι ο Γιααλόν απολαμβάνει τη θέση του έχοντος λίγα να χάσει. Μπορεί να μιλά με περισσότερη ειλικρίνεια από τον μέσο πολιτικό. Σ’ αυτό το πλαίσιο, μίλησε εν εκτάσει για θέματα ασφαλείας σε μια δημόσια εκδήλωση, στην πόλη Αφούλα του βόρειου Ισραήλ, το περασμένο Σάββατο.