Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Επιστροφή στο Μέλλον


Η μελέτη των κειμένων και των αγίων και Πατέρων της Ορθοδοξίας μας, δείχνει σαφώς ότι όσον αφορά τις προφητείες κάποια λόγια είναι  α λ λ η γ ο ρ ι κ ά  και κάποια ρεαλιστικά.

Όσοι περιμένουν να ανοίξει ο ουρανός και να βγει ένα μάτι και να πει «χαίρω πολύ, Θεός»…. αν ο λαός, δεν ξυπνήσει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ή αλλιώς, αν αυτό γίνει και ο λαός ακόμα κοιμάται… τέλος, εκεί τελειώνει το έργο !

Άλλοι πάλι νομίζουν ότι οι προφητείες και τα γεγονότα είναι κάτι που «θα» γίνουν… κλείνοντας τα μάτια στα  σ η μ ε ί α  τ ω ν  κ α ι ρ ώ ν  και μη βλέποντας ουσιαστικά ότι  ό λ ο ι  ε σ ε ί ς  είσαστε οι πρωταγωνιστές, αυτοί που καθορίζουν τα γεγονότα και ήδη έχετε  α ρ χ ί σ ε ι  να εκπληρώνετε τις προφητείες του τώρα μας.

Όταν θα έρθει η πείνα λέτε… και δεν βλέπετε ότι ήδη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας πεινάει και υποφέρει. 
Όταν θα έρθει ο αντίχριστος λέτε και δεν βλέπετε ότι  ή δ η  έ χ ε τ ε  π ρ ο σ κ υ ν ή σ ε ι  τ ο  σ ύ ν τ α γ μ ά  τ ο υ !

Έλληνες ! Άνθρωποι ! Ό,τι πιστεύετε, αυτό  θ ε ο υ ρ γ ε ί τ α ι  σαν παιδιά του Θεού που είστε ! Ό,τι δεν έγινε είναι αυτό που σπείρατε την αμφιβολία. Ο σατανάς, ο αντίχριστος που λέτε και ακούτε… κ α μ ί α  ε ξ ο υ σ ί α  δεν έχει πάνω σας αν δεν την δώσετε εσείς. Δεν είναι Θεός ! Εσείς με τον φόβο σας θεουργείτε την σκέψη του φόβου και δίνετε εξουσία στον όποιον να σας βλάψει. Τόσο απλό είναι.

Έ ν α ς  ο  Λ ό γ ο ς  τ ο υ  Κ υ ρ ί ο υ,  έ ν α  πρέπει να είναι  κ α ι  τ ο  Σ ώ μ α  τ ο υ. Μία η Αγία του Θεού Εκκλησία. Εσείς ιεράρχες καθήκον σας είναι να οδηγείτε τον άνθρωπο στην θέωση. Πώς θα το κάνετε όμως αυτό όταν εσείς οι ίδιοι διαιρέσατε τον Λόγο του Κυρίου σε εκατοντάδες σώματα; Πώς θα γίνετε πηγή φωτός, όταν σπέρνετε την διχόνοια και την αμφιβολία σε όσους αφυπνίζονται; Η Αφύπνιση είναι η Αγάπη. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που διαδίδουν ψεύδη για το τι είναι αφύπνιση και εσείς το επιτρέπετε;


«Ό, τ ι  σ π έ ρ ν ε ι ς,  θ ε ρ ί ζ ε ι ς»… κι ο Θεός ζήτησε να αδερφωθούν οι Έλληνες ή να διαλέξουν τον σύγχρονο Βαραββά.

Μα μέσα από την στάχτη της αναγεννιέται η Ελλάς. Και η στάχτη ήδη φαίνεται, για αυτό και ήδη ... ο  λ α ό ς  ξυπνά, εσείς, οι Έλληνες ήδη έχετε αρχίσει να αδερφωνόσαστε και να ζητάτε την αλλαγή στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Εσείς όλοι Έλληνες ήδη  ξ ε κ ι ν ή σ α τ ε  να εκπληρώνετε τις προφητείες. 
Όταν αυτό θα γίνει στο σύνολο του λαού και σε καθολική βάση πια, όταν όλοι μέσω της μετάνοιας, της αναζήτησης του Θεού μέσα στα επερχόμενα πιο σοβαρά δεινά, της προσφοράς αγάπης στον συνάνθρωπο και της λαχτάρας της λύτρωσής σας στο όνομα του Θεού, του Ανθρώπου και της Πατρίδος σας, τότε δίνετε την άδεια να επέμβουν οι Θεϊκές δυνάμεις και να λυτρωθείτε. Οι δυνάμεις αυτές, πάντα είναι εδώ, δίπλα σας. Τα πρόσωπα των προφητειών εδώ είναι και περιμένουν. Όσο πιο γρήγορα Έλληνες γίνετε το ένα, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει η λύτρωση, η χαρά και η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας, της ουσίας του Λόγου του Κυρίου, της Βασιλείας του Θεού στην Γη, σ τ ο  τ ώ ρ α  μ α ς, στην εδώ μας ζωή, και όχι σε μια άλλη ζωή που μας υπόσχονται όλοι αυτοί που στο τώρα μας μας σταυρώνουν. «Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους».

«Ό, τ ι  σ π έ ρ ν ε ι ς,  θ ε ρ ί ζ ε ι ς»… και όλοι όσοι έσπειραν την διαίρεση του Λόγου του Κυρίου σε περισσότερα από ένα σώματα, Έλληνες και μη, όσοι σπέρνουν διχόνοια, αμφιβολία στον λαό, όσοι επιθυμούν να κρατήσουν τον λαό πάνω στον Σταυρό και στην ξύλινη γνώση και να μην γευτεί ποτέ την Ανάσταση, αυτοί όλοι, 
όποιοι κι αν είναι… α υ τ ό   θ α  θ ε ρ ί σ ο υ ν.

Πάρτε Θάρρος Έλληνες ! Ο Καιρός γαρ εγγύς.

Διαβάστε το Ευαγγέλιο με την καρδιά σας,  τ α π ε ι ν ω θ ε ί τ ε,  σ π ά σ τ ε  τ ο ν  ε γ ω ι σ μ ό  σας αποδεχθείτε την ήττα σας από την σοφία του Θεού, γίνετε πηγή του φωτός και μοιράστε το νερό της νέας σας γης και του νέου σας ουρανού. Αφήστε το θείο της καρδιάς σας να σας οδηγήσει στο ΟΛΟΝ.