Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


Η Εκκλησία είναι βασιλεύουσα ! Και μπορεί να δώσει άσυλο στον λαό της από το παράνομο κράτος του ισραήλ.
Μα αν δεν είναι η Βασιλεία των Ουρανών ίδια εδώ στην γη, είναι γιατί πάσα Εκκλησία είναι στα χέρια Εβραίων πρακτόρων.

Ιδού τι εστί Ορθόδοξη Ελλήνων Εκκλησία :
Αγίου Νεκταρίου, «Μάθημα Ποιμαντικής», κεφ. β’ Περί Εκκλησίας, σελ. 22, Αθήναι 1898
«Σκοπός και έργον της Εκκλησίας»

Σκοπός της Εκκλησίας εστίν η σωτηρία του γένους των ανθρώπων και η αποκατάστασις της Βασιλείας του Θεού επί της γης, της υπό της αμαρτίας διαταραχθείσης και η επικράτησις της αγάπης, της χαράς και της ελευθερίας επί της γης.
Δια της Εκκλησίας συμφιλιούται πάλιν μετά του Θεού ο άνθρωπος ο δια την αμαρτίαν εχθρός αυτού καταστάς και μέτοχος αύθις αναδείκνυται της αρχαίας αυτού χάριτος και δόξης.

Το έργον της απολυτρώσεως και του αγιασμού ανετέθη υπό του Σωτήρος Χριστού τη Εκκλησία και επεσφραγίσθη δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, ίνα μένη εν τη Εκκλησία, διο και μόνη αυτή επιδαψιλεύει τον αγιασμόν και την απολύτρωσιν και φέρει τον άνθρωπον εις επικοινωνία προς τον Θεόν.
Η αποστολή αυτή της Εκκλησίας ανυψοί αυτήν εις περιωπήν, ήτις διακρίνει τους λειτουργούς αυτής ου μόνον του λοιπού κόσμου, αλλά και αυτών των μεταλαβόντων του αγιασμού και της απολυτρώσεως (Ιωαν. ιε’. 19)


«Οι λειτουργοί της Εκκλησίας»
Ποίoν εστί το έργον των λειτουργών της Εκκλησίας;


Έργον των λειτουργών της Εκκλησίας εστί α) το επιτελείν τα μυστήρια, β) το κηρύττειν τον λόγον του Θεού εν τη του Χριστού Εκκλησία και γ) το διακυβερνάν και ποιμαίνειν καλώς την διαπιστευθείσαν αυτοίς υπό του Χριστού πνευματικήν ποίμνην. Κατά ταύτην την τρίτην λειτουργίαν αυτών οι λειτουργοί της Εκκλησίας την τριτήν αναλαμβάνουσι του Σωτήρος εν τη Εκκλησία ενέργειαν, ήτοι την της απολυτρώσεως, την της διδασκαλίας και την της ποιμαντορίας· διότι ο Θεάνθρωπος ταύτα Αυτός εκτελέσας, εντολήν έδωκε τοις εαυτού μαθηταίς, ίνα μετά την εις ουρανούς ένδοξον Αυτού Ανάληψιν, αυτοί ταύτα επιτελώσι και οι παρ’ αυτών κατασταθέντες λειτουργοί, διδάσκαλοι και ποιμένες εις το διηνεκές μέχρι συντελείας των αιώνων εν τω αυτώ της Εκκλησίας σώματι. Κατά ταύτα οι λειτουργοί της Εκκλησίας, ήτοι ο Ιερός Κλήρος προσηκόντως δύναται να κληθή το ορατόν του νοερώς εν τη Εκκλησία ενεργούντος Αγίου Πνεύματος.
(Αυτόθι σελ. 23)