Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ΙΕΡΑΡΧΕΣ για ποια Ορθοδοξία μιλάτε;


Πράξεις Αποστόλων, κεφ. κ’

28 Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν  ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος.

29 Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου·

30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.

***

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ! ! !

Με τα συλλείτουργα σας, με την συγκατάθεσή σας στην άλωση του Έθνους μας - ορκίσατε προδότες, γιατί δεν τους δικάζετε; - με την υπόκλισή σας στον αιρετικό Πάπα, με τις αρσενοκοιτίες σας, με την υποταγή σας στο σημερινό σας θεό, το ΧΡΗΜΑ, με το να σταυρώνετε τον Έλληνα πάνω στην ξύλινη γνώση του ΕΓΩ σας… τι νομίζετε… ως πότε θα σας υπομένει ο λαός;  

ΙΕΡΑΡΧΕΣ πού είναι η Ορθοδοξία μας;

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΠΑΣΑΤΕ ΣΕ 550 ΣΧΙΣΜΑΤΑ;

Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέγει : 
Το μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε περί βίου εστί, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ".

ΛΑΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, έχετε καθήκον να τους κρίνετε ξανά και ξανά !!!

Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: 
Το να εφησυχάζει κανείς, όταν το κινδυνευόμενον είναι η πίστις, τούτο είναι ΙΔΙΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ, το δε να ελέγχη ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ".

ΛΑΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, όσο εφησυχάζετε και δεν τους κρίνετε, είναι ίδιο της άρνησης !!!


Έλλην