Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΘΗΡΙΟ. ΟΙ 300 ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΘΗΡΙΟ.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ: Κείμενον.
17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Εξήγησις.


Και δια να μην ημπορεί άλλος κανένας να έχη φιλίαν και δοσοληψίαν με τον δράκοντα διάβολον, παρά ούτοι οι τρεις αντίχριστοι, οπάππας, ο έχων το χάραγμα του δευτέρου θηρίου, ή ο Αγαρηνός ο έχων το όνομα του πρώτου θηρίου Μωάμεθ, ή ο μέλλων, ό,που μέλλει να έχη τον αριθμόν του ονόματος του πρώτου θηρίου· λοιπόν η ειρημένη λοψοδοσία σημαίνει φιλίαν, διότι το αγοράσαι και πωλήσαι και αγοράζοντος, κάμνει αυτούς να ήναι φιλιωμένοι αναμεταξύ τους, δια το συνεχές του συναλλάγματος. Δια τούτο πολλάκις δείχνοντες την φιλίαν οπού έχομεν με κανένα, λέγομεν μεταφορικώς, ότι έχω αλησβερήσι με εκείνον· όταν δε πάλιν τινός αποποιούμεθα την φιλίαν, και αρνούμεθα την γνωριμίαν του, λέγομεν, ότι δεν έχομεν αλησβερήσι με εκείνον· λοιπόν κατά τον ευαγγελικόν λόγον, ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· δια τούτο ακόλουθον είναι να αρνηθή και να μισήση τον ένα, τον άλλον να αγαπήση· όθεν και ο βαπτιζόμενος λέγει ότι αποτάσσεται τω σατανά, και συντάσσεται τω Χριστώ· έτσι εξ εναντίας δεν εμπορεί να φιλιωθεί με τον διάβολον όστις δεν είναι αντίχριστος και αντίθεος· αντίχριστοι δε είναι τρεις, ως ανωτέρω είρηται, ο έχων το χάραγμα, ο δεύτερος ο έχων το όνομα του θηρίου, και ο τρίτος ο έχων τον αριθμόν του θηρίου. Αυτοί λοιπόν οι τρεις έχουν αλησβερήσι με τον σατανάν, με το οποίον και ο Ιουλιανός ο παραβάτης έκαμε τέτοιον αλησβερήσι, τον Χριστόν αρνούμενος και πωλώντας την ψυχή του δια να αγοράση πρόσκαιρον και ματαίαν βασιλικήν δόξαν· και ότι τρεις είναι οι αντίχριστοι, γίνεται γνωστόν εις τον έχοντα σοφίαν και νουν, και από τον ψηφισμόν του αριθμού του ονόματος του θηρίου, καθώς ανωτέρω λέγει ο άγιος.