Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΒΥΛΩΝ


Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς· (Αποκάλυψη, Κ, 9)


Και αυτά γίνονται σήμερα, γιατί τα βορειοδυτικά “ευεξαπάτητα” έθνη της Ευρώπης, αφού αποστάτησαν από την Ορθοδοξία στις δαιμονικές αιρέσεις του Παπισμού, του Προτεσταντισμού και της σατανοκρατίας, εξεχύθησαν προς άλλες ηπείρους ή λαούς “ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς” και σήμερα περικύκλωσαν όντως “ παρεμβολὴν τῶν ἁγίων”, δηλαδή τα Ορθόδοξα Έθνη ή λαούς.