Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΝΑ ΤΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΠΕΚΡΥΨΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ!!!

Όταν ο βασιλιάς Πτολεμαίος ζήτησε από τους Εβραίους τις γραφές τους, του έστειλαν την μισή Παλαιά Διαθήκη αποκρύπτοντας το Ταλμούδ (εδώ μπορείτε να δείτε το Ταλμούδ: https://www.youtube.com/watch?v=U67u7K4m1Cs).

Οπότε, να γνωρίζουμε οι Έλληνες πως το Ταλμούδ είναι και αυτό Παλαιά Διαθήκη και εάν δεν το μελετήσουμε ποτέ δεν θα κατανοήσουμε την μεγάλη προδοσία που η Εκκλησία μετά την Άλωση της Πόλης διατελεί και οδηγεί στην σταύρωση τον Ελληνισμό. 
- - - - - - - -

ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ σελ.115-116
(μπορείτε να την βρείτε και δωρεάν εδώ: http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2013/11/blog-post_20.html)

630 =Ειπέ μοι, ποιος Βασιλεύς, και πότε την Παλαιάν Γραφήν έλαβεν από τους Εβραίους;

Πριν την ενσάρκου Οικονομίας του Κυρίου ως ογδοήκοντα χρόνους ήτον ο Βασιλεύς Πτολεμαίος ειδωλολάτρης την θρησκείαν και μαθηματικός.
Ηθέλησεν δέ να κάμη ένα σταύλον κρυσταλλένιον από κρυσταλλόπετραν και του είπαν οι Φιλόσοφοι: "Εάν θέλεις δια να αφήσεις όνομα καλόν, και αιώνιον και να δοξασθής, να πάρη τα πέντε Βιβλία του Μωϋσέως τα ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ από το γένος των Εβραίων, και τούτο μετά χαράς το εδέχθη και αμέσως έγραψεν ως εξής :

Πτολεμαίος ο μέγας Βασιλεύς της Ανατολής και της Δύσεως πρός εσάς τους μαθητάς του Προφήτου Μωϋσέως τους λεγομένους Εβραίους λέγω σας να χαίρεσθε.
Ήκουσα και έμαθα ότι είσθε κατά πολλά γένος ευσεβές και άγιον και ότι ευρέθησαν και από το γένος σας μεγάλοι και γραμματισμένοι άνθρωποι δια τούτο χαίρομαι ακούοντάς σας ότι είσθε τοιούτοι, και ευχαριστώ τους μεγάλους Θεούς, όπου με ηξίωσαν και εβασίλευσα εις εσάς και εις όλον τον κόσμον.
Ένα τίποτε καλόν ηθέλησα και εγώ να κάμω εις το γένος μου τούς Έλληνας ότι να τους δώσω μάτια να βλέπουν, ήτοι βιβλία πολλά να αποκτήσω που να καταλάβωσι τον κόσμον όλον εν κόσμω.
Δια τούτο Βασιλεύς είμαι αμή πάλιν παρακαλώ σας να μέ στείλετε τινά βιβλία όπου ήκουσα ότι έχετε και δεν τα θέλω τίποτες χαριστικώς αμή με την εξαγοράν τους και αφήνω σας ενός χρόνου χαράζιον και εις όσα το βιβλίον ήτε το τιμήσεται να σας το στείλω κάμετε λοιπόν ωσάν σας γράφω και εγώ δεν είμαι αχάριστος αμή πάλιν Σας το θέλω ανταμείψει.
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ

Οι Εβραίοι απάντησαν ως εξής :
Εβραίοι οι δούλοι σου προσκυνούμεν σε Βασιλεύ Πτολεμαίε.
Τα γράμματα της Βασιλείας σου εδεχθήκαμεν και ως έπρεπεν επροσκυνήσαμέν τα όλοι μας.

Ίδαμεν δέ ότι μας γράφεις και δια τα βιβλία μας.
Ημείς πολυχρονεμένε Βασιλεύ έχομεν κατάραν από τους Προφήτας μας, να μή τα δώσωμεν εις άλλο γένος, δια τούτο να μήν το βαρεθής πως δεν τα στέλλομεν.
ΥΓΙΑΙΝΕ

Τότε παρευθύς ο Βασιλεύς γράφει ως εξής :
Πτολεμαίος ο μέγας Βασιλεύς της Ανατολής και της Δύσεως πρός εσάς του Μωϋσέως του Προφήτου τούς μαθητάς τούς λεγομένους Εβραίους, λέγω σας να χαίρεσθε.
Εγώ έλεγα ότι είσθε δούλοι μου αληθινοί και πιστοί και δια τούτο θαρρετά έγραψα πρός εσάς μή ηξεύρωντας ότι είσθε φθονερόν και κακόν γένος και υπερήφανον, μή θέλετε λοιπόν να με κάμετε να θυμώσω, ότι μά την δύναμιν των μεγάλων Θεών, εάν δεν με στείλητε τα βιβλία σας πόλεμον μέγαν θέλω κάμει εις εσάς, το κάστρον σας θέλω κατακαύσει, και εσάς όλους θέλω περάσει από το σπαθί, μόνον ιδέτε και κάμετέ το καλλίτερον.
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ

Επειδή κατόπιν της ανωτέρω επιστολής αμέσως οι Εβραίοι έστειλαν την Παλαιάν Γραφήν, είπον δέ οι Φιλόσοφοι.
Μήνυσσαι Βασιλεύ να σου στείλουν και διδασκάλους, να τα εξηγήσουν εις την Ελληνικήν γλώσσαν και αμέσως έγραψεν ως εξής :

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ και της Δύσεως πρός εσάς τους λεγομένους Εβραίους λέγω σας να χαίρεσθε.
Ένα περιβόλι να είναι εσφαλισμένον και μια κρύα βρύσις να είναι σκεπασμένη τί όφελος έχουσιν;
Έτσι και τα Βιβλία που μου στείλατε ωσάν να είναι εσφαλισμένα και κρυμμένα έτσι τα έχω, αμή αν θέλητε να κάμετε το καλόν σωστόν, στείλατέ μας ανθρώπους όπου να τα εξηγήσουν και να ηξεύρουν καί ταις δύο γλώσσαις, όπου αυτοί να τα λέγουν Εβραϊκά και εγώ να βάλω ειδικούς μου ανθρώπους Έλληνας να τα γράφωσι.
Κάμετε λοιπόν το καλόν τέλειον διά να απολαύσητε καί το χάρισμα όπου σας έταξα.
ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ


ΤΟΤΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΈΣΤΕΙΛΑΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ, και ο Βασιλεύς διά να μή νοθεύσουν εκ συννενοήσεως την εξήγησιν,έβαλεν εις 70 δωμάτια εκατόν σαράντα ανθρώπους από δύο κάθε δωμάτιον, ο ένας ήτο Εβραίος και ο άλλος Έλληνας και επρόσταξε βασιλικήν περιποίησιν, αλλά μόνον ο ένας τον άλλον διδάσκαλον να μήν ίδουσιν έως ότου μεταγράψουν τα βιβλία, όπου και εγένετο, και ευδοκία Θεού ήταν όλα σύμφωνα.