Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

ΟΤΑΝ ΕΠΕΣΕ Η ΠΟΛΙΣ


«ΕΞΕΛΘΕ ΕΞ ΑΥΤΗΣ Ο ΛΑΟΣ ΜΟΥ»

"Διο η εντολή Κυρίου προς τους πιστούς αυτού προ του επερχομένου ολέθρου είναι αύτη:
«Φεύγετε εκ μέσου Βαβυλώνος και ανασώζετε έκαστος την ψυχή αυτού» (Ιερεμ.κη’,6) !  Το αυτό δε εντέλλεται και η άλλη αποκαλυπτική «εκ του ουρανού» φωνή, λέγουσα. «Έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ίνα μη συγκοινωνήσητε ταις αμαρτίαις αυτής και ίνα εκ των πληγών αυτής μη λάβητε» (Αποκαλ.ιη’,4).

Πας ορθόδοξος πιστός εις «πάντα όσα» ενετείλατο ημίν ο Κύριος (Ματθ.κη’,20) και «επί πάσιν οις ελάλησαν οι Προφήται» (Λουκ.κδ’,25) αυτού, λύει «πάντα σύνδεσμον αδικίας» (Ησ.νη’,6) προς την Βαβυλώνα την μεγάλην και τα τέκνα αυτής.

Τουτέστι, «πάντα σύνδεσμον» προς την απιστίαν και τας αιρέσεις, προς την αντίχριστον υπακοήν και την υποστολήν της ορθοδόξου ομολογίας, προς την αθέτησιν της θείας αληθείας και Χάριτος. Προς τον Σιωνισμόν και τον Αμερικανισμόν και τον θρησκευτικόν και πολιτικόν Οικουμενισμόν και τας εκδηλώσεις των, προς την οικουμενίστικην παναίρεσιν και την σατανοκρατικήν ενοποίησιν και χυδαιοποίησιν της οικουμένης, προς τον Ο.Η.Ε, την Ε.Ο.Κ ή Ε.Ε και τας εμφανείς ή αφανείς επί μέρους οργανώσεις των. Προς το αντίχριστον «χάραγμά» (Αποκαλ.ιγ’,16) των ή σφράγισμα και άλλας δαιμονικάς απαιτήσεις των, αλλά και προς τους πίπτοντας εν πίστει θρησκευτικούς και πολιτικούς άρχοντας, του δοκούντας «άρχειν των εθνών» (Μάρκ.ι’,42) και Εκκλησιών ! ... "


Α. Δ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ, ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, 
«ΤΑ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ» «Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», ΑΘΗΝΑΙ 1998.