Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΑΣ


ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΣ

Το ανώτατον συμβούλιον των Μασόνων αυτό αποτελεί και την ανώτατην αρχή της μυστικής Εβραϊκής υπερκυβέρνησεως.
και εδώ στα τούρκικα: http://www.youtube.com/watch?v=BCjX7Cp2n0A


Η υπερκυβέρνησις η εβραϊκή διοικεί εκ των παρασκηνίων, μετ’ απιστεύτου μυστικότητος, όλον τον κόσμον, η δε ενότης και αλληλεγγύη του εβραϊκού λαού παραλύει όλους τους λαούς και τας θρησκείας αυτών, τούτο δε διότι οι Εβραίοι εις όλα τα Κράτη δι’ αφθάστου επιτηδειότητος προκαλούν και προπαρασκευάζουν εσωτερικάς ραδιουργίας, αλληλοσπαραγμούς και κατά συνέπειανεξασθένισιν και παράλυσις αυτών. Η γιγαντιαία δε αύτη αράχνη, ο Εβραϊσμός, ήτις περιέβαλεν όλον τον κόσμον με το δίκτυόν της, εξακολουθεί το από αιώνων έργον της, τουτέστι τας απομυζήσεις πάσης οικονομικής ικμάδος όλων των λαών της υφηλίουκαι ήτις απομύζησις κατέστη τελείως αισθητή μετά τον Ευρωπαϊκόν πόλεμον. 

Ο Ιουδαϊσμός δεν είναι οργανική δύναμις, αλλά δημιούργημα αυστηρού και απάνθρωπου συστήματος διοικήσεως, δυνάμει των νόμων της οποίας ο λαός ούτος κρατείται εις αέναον τρομοκρατίαν από τους ιδίους αδελφούς του, διότι έκαστος εξ αυτών κατά τον νόμον της πίστεώς των υποχρεούται να προδώση τον αδελφόν του, όστις παρέβη τον νόμον και αι τοιαύται παραβάσεις τιμωρούνται δια του «Ζερόμ» ο εστί συστηματική καταδίωξις του παραβάτου δι’ ομαδικών συκοφαντιών και άλλων μέσων ή επιβάλλεται εις αυτόν το «Καρέτ», ήτοι καταστροφή αυτού δι’ όλων των ανθρωπίνων μέσων. Η εφαρμογή και η εκτέλεσις αυτών των φοβερών τιμωριών δια τους απειθούντας εις την εβραϊκήν αλληλεγγύην δεν είναι δύσκολος, διότι αι κυβερνήσεις των διαφόρων Κρατών φέρονται αδιαφόρως προς την εβραϊκήν αυτοδιοίκησιν και ως επί το πλείστον την συντρέχουν και τούτο εκ τελείας αγνοίας της εσωτερικής ζωής των Εβραίων και διότι δεν γνωρίζουν ότι η δήθεν θρησκευτική αυτοδιοίκησις είναι απλούστατα πολιτική και αποτελεί Κράτος εν Κράτει.

Ουδέν παράδειγμα υπάρχει αφομοιώσεως αυτών μετά του λαού, όστις τους φιλοξενεί, τους τρέφει και τους πλουτίζει. Η μυστική των Εβραίων διοικητική οργάνωσις είναι πανίσχυρος εν τη μυστικότητί της, επιτρέπει δε και διατάσσει την απάτην, την αισχροκέρδειαν απέναντι των Χριστιανών και θεωρεί ταύτην ως υπηρεσίαν προσφερομένην προς τον Ιεχωβά, όστις ως βασιλεύς του λαού τούτου, απαιτεί την καταστροφήν των άλλων λαών.

Εφ’ όσον υφίσταται η μυστική υπερκυβέρνησις των Εβραίων, όλα τα έθνη θα υφίστανται εσωτερικούς σπαραγμούς, εξωτερικούς πολέμους και οικονομικάς δυσχερείας. Όλα αυτά τα επιτυγχάνουν, διότι γνωρίζουν να εξαπατούν τους διανοουμένους και μη των Χριστιανών δια των ποικιλωνύμων μυστικών εταιρειών, καθιστώντες αυτούς ασυνείδητα όργανα καταστροφών των εθνών και των συμφερόντων αυτών προς επικράτησιν της οικονομικής και πολιτικής κοσμοκρατορίας ενός ψυχοπαθούς λαού.ΠΗΓΗ: Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, Οι Αφανείς Εχθροί της Ανθρωπότητας, ΔΡος Αριστείδου Ι. Ανδρόνικου, 1927 Αθήναι.