Ο λαός αν δεν ξυπνήσει, κανένα μάτι δεν θα βγει από τον ουρανό και θα σου πει, χαίρω πολύ Θεός.....

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ


ΜΑΜΩΝΟΔΟΥΛΟΣ  Η  Ο.Ν.Ε.

Ο λόγος του Θεού λέγει «ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά» (Ματθ. στ’ 24).

Ο δε δουλεύων εις τον μαμωνάν αλλότριος του Θεού υπάρχει και εχθρός, ως οι εν τω Ναώ του Θεού πωλούντες οπαδοί του Ιουδαϊσμού της Αποστασίας και οι προστάται τούτων χριστοκτόνοι. Διο ο Σωτήρ Κύριος Ιησούς Χριστός ο Θεός, «ποιήσας φραγέλλιον εκ σχοινίων, πάντας» (Ιωάν.β’,15) τους ούτως αισχροκερδούντας «εξέβαλεν εκ του Ιερού, τα τε πρόβατα και τους βόας, και των κολλυβιστών εξέχεε το κέρμα  κ α ι  τ α ς  τ ρ α π έ ζ α ς  α ν έ τ ρ ε ψ ε ν» (Ιωάν.β’,15) !


Οι δε αρνηθέντες τον Σωτήρα Χριστόν τοιούτοι Ιουδαίοι εδούλευσαν εις τον μαμωνάν ανά τους αιώνας, και τας τελευταίας εκατονταετηρίδας ανέπτυξαν μετ’ άλλων ομοίως πλανωμένων την σκοτεινήν δύναμιν του διαβόλου Οικουμενισμόν («Πάσχα Κυρίου» Α. Δ. Δελήμπαση, Αθήναι 1985, σ. 606-607). Ούτος ταυτίζεται προς την φυλαργυρίαν, την ρίζαν «πάντων των κακών» (Α’ Τιμοθ. στ’,10), των οποίων τελευταίον μέχρι σήμερον είναι η λεγομένη Ο.Ν.Ε. (= οικονομική νομισματική ένωσις) των φανατικών οπαδών της λεγομένης Ε.Ο.Κ. ή Ε.Ε. της σατανοκρατίας. Δια ταύτης επιδιώκεται η οικονομική και τραπεζική δέσμευσις των ανθρώπων, ως άλλων βοών και προβάτων, και η δουλεία εις την αυλήν της ιουδαϊκής αποστασίας, ήτις εστί «συναγωγή του Σατανά» (Αποκαλ. β’,9), ως αποκαλύπτει ο Σωτήρ.

Αλλ’ ήδη καταφέρεται και κατά των σημερινών μαμωνοδούλων το «φραγέλιον» (Ιωάν.β’,15) του ερχομένου ολέθρου (Ιερεμ. λβ’,16), κατά την θείαν προφητείαν, «και κατέβη πυρ εκ του ουρανού από του Θεού και  κ α τ έ φ α γ ε ν  α υ τ ο ύ ς» (Αποκαλ. κ’,9). Διο λέγει προφητεύων και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Θα σας φορτώσουν μεγάλο κι ασήκωτο φόρο, αλλά δεν θα προφτάσουν» !


ΠΗΓΗ: Φύλλο της «Φωνής των Πατέρων» Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 1989, σ. 1.